« Tagasi

Tartu mnt 2 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmine

Setomaa Vallavolikogu 29.03.2018 otsusega nr 17 jäeti algatamata Tartu mnt 2 detailplaneeringu KSH, kuna planeeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. Planeering algatati Petserimaa vabadussõja monumendi rajamiseks, kogu kinnistu kujundamiseks atraktiivseks avalikuks kasutamiseks pargi ja väljakuna. Detailplaneering on kehtivat Värska valla üldplaneeringut muutev, kuna soovitakse muuta kinnistu sihtotstarvet üldkasutatavaks maaks. Planeeritav maa-ala asub Tartu mnt 2 katastriüksusel 93401:003:0146.

KSH algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Setomaa vallavalitsuses tööaegadel.


30.04.18
Toimetaja: KELLY KITTUS