19.02.18

Istungite päevakorrad ja eelnõud

VOLIKOGU ISTUNG 22.02.2018

Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 22. veebruaril algusega kell 14:30 Meremäe vallamajas.
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Vallavalitsuse infominutid
2. Setomaa valla põhimäärus. (SeletuskiriVapp ja lipp kavand.) I lugemine – ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Volli Rõžikov
3. Ülesannete delegeerimine Setomaa Vallavalitsusele. (Seletuskiri.) – ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Volli Rõžikov
4. Setomaa valla valimiskomisjoni moodustamine – ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Volli Rõžikov
5. Mikitamäe Kooli hoolekogusse esindaja valimine – ettekandja Viivika Kooser
6. „Setomaa valla arengukava 2018-2027" koostamise algatamine - ettekandja Ülle Herr, kaasettekandja Volli Rõžikov
7. Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord. I lugemine – ettekandja Ülle Herr, kaasettekandja Viivika Kooser
8. Setomaa valla spordiklubide toetamise kord. I lugemine – ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Viivika Kooser
9. Kultuuri- ja spordisündmuste finantseerimise kord. I lugemine – ettekandja Ülle Herr, kaasettekandja Aarne Leima
11. Pikk tn 13 koormamine isikliku kasutusõigusega  - ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
13. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine – ettekandja Piret Kase
14. Esindaja nimetamine mittetulundusühingu Terve Võrumaa üldkoosolekule - ettekandja Rein Järvelill, kaasettekandja Volli Rõžikov
15. Avaldused, kirjad
16. Järgmine istung
 
 

VOLIKOGU ISTUNG 25.01.2018

Setomaa Vallavolikogu istung toimub 25.01.2017 kell 15:00 Värska vallamajas alljärgneva päevakorra projektiga

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Vallavalitsuse infominutid

2. Setomaa valla 2018. aasta eelarve II lugemine – ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Vello Saar (eelnõu)

3. Arvamuse andmine Marinova IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta – ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov (eelnõu)

4. Setomaa valla kinnistute koormamine isikliku kasutusõigusega - ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov (eelnõu)

5. Maakonna sümbolite kasutamise korraldamise ja teenetemärkide andmise korraldamise delegeerimine - ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Volli Rõžikov (eelnõu)

6. Üleriigilise omavalitsusüksuste liidu liikmeks astumine – ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Volli Rõžikov (eelnõu)

7. Õpetajate töötasustamise aluste kehtestamine - ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Viivika Kooser (eelnõu)

8. Setomaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseisude kinnitamine - ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Vello Saar (eelnõu)

9. Setomaa valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine – ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Vello Saar

10. Avaldused, kirjad

11. Järgmine istung

 

 

VOLIKOGU ISTUNG 27.12.2017

Setomaa Vallavolikogu istung toimub 27.12.2017 kell 15:00 Mikitamäe vallamajas alljärgneva päevakorra projektiga

1. Vallavalitsuse infominutid

2. Meremäe valla 2017. aasta IV lisaeelarve – ettekandja Iive Lillmaa, kaasettekandja Vello Saar

3. Mikitamäe valla III lisaeelarve – ettekandjad Tiina Kallaste, kaasettekandja Vello Saar

4. Värska valla 2017. aasta III lisaeelarve – ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Vello Saar

5. Värska Vallavolikogu 21.09.2017 otsuse nr 32 „Allika tänava, Silla tänava ja Pikk tn 12 kinnistute koormamine isikliku kasutusõigusega" muutmine – ettekandjad Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov

6. Maamaksumäära kehtestamine– ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Vello Saar

7. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord – ettekandja Merike Tein, kaasettekandja Guuri Piholaan 

8. Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel– ettekandja Merike Tein, kaasettekandja Guuri Piholaan

9. Setomaa valla 2018. aasta eelarve I lugemine – ettekandjad Leie Hääl, kaasettekandja Vello Saar

10. Avaldused, kirjad

11. Järgmine istung

 

VOLIKOGU ISTUNG 23.11.2017

Setomaa Vallavolikogu istung 23.11.2017

1. Vallavanema infominutid

2. Ametiasutuste ümberkorraldamine – ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Martin Sulp (otsus)

3. Setomaa Vallavalitsuse põhimäärus – ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Martin Sulp (määrus)

4. Setomaa Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis – ettekandja Raul Kudre (otsus)

5. Setomaa Vallavalitsuse palgajuhend – ettekandja Raul Kudre (määrus)

6. Teenistusse võtmiseks esitatavad nõuded – ettekandja Raul Kudre (määrus)

7. Arvamuse andmine Marinova IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta – ettekandja Ülle Herr, kaasettekandja Aulis Saarnits (Keskkonnaametist) (otsus)

8. Audiitori määramine – ettekandja Ülle Herr (otsus)

9. Võrumaa Omavalitsuste Liidu liikmeks astumine, esindajate ja nende asendajate nimetamine – ettekandja Rein Järvelill (otsus)

10. Esindaja nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liidu üldkoosolekule – ettekandja Rein Järvelill (otsus)

11. Esindaja nimetamine Setomaa Valdade Liidu üldkoosolekule – ettekandja Rein Järvelill (otsus)

12. Esindaja nimetamine Meremäe Kooli hoolekogusse – ettekandja Rein Järvelill (otsus)

13. Gaasitrassi tee kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine – ettekandja Erika Joonas (otsus)

14. Pikk tn 12 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine – ettekandja Erika Joonas (otsus)

15. Otsuste kehtetuks tunnistamine – ettekandja Martin Sulp (otsus)

16. Setomaa Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine – ettekandja Rein Järvelill (otsus)

17. Setomaa Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine – ettekandja Rein Järvelill, kaasettekandja komisjonide esimehed (otsus)

18. Järgmine istung

 

VOLIKOGU ISTUNG 30.10.2017

Setomaa Vallavolikogu istung toimub 30.10.2017 kell 15:00 Värska kultuurikeskuses alljärgneva päevakorra projektiga

1. Vallavanema valimine – ettekandja Rein Järvelill (eelnõu)

2. Setomaa Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine –  ettekandja vallavanem (eelnõu)

3. Setomaa Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine –  ettekandja vallavanem (eelnõu)

4. Setomaa Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine –  ettekandja Rein Järvelill (eelnõu)

5. Setomaa Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine –  ettekandja Rein Järvelill (eelnõu)

6. Setomaa Vallavolikogu alatiste komisjonide aseesimeeste valimine –  ettekandja komisjonide esimehed (eelnõu)

7. Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord –  ettekandja Rein Järvelill (eelnõu)

8. Vallavanematele ja volikogu esimeestele hüvitise maksmine –  ettekandja Rein Järvelill (eelnõu)

9. Järgmine istung