31.08.18

Istungite päevakorrad ja eelnõud

 

Setomaa Vallavolikogu istung toimub 30.08.2018 kell 15:00 Värska kultuurikeskuses alljärgneva päevakorra projektiga

 

PÄEVAKORRA PROJEKT:

 

1. Vallavalitsuse infominutid

2. Koolide informatsioon algavaks õppeaastaks – Meremäe Kooli direktor Mainer Järvelill, Mikitamäe Kooli direktor Karin Sonts, Värska Gümnaasiumi direktor Liina Palu

3. Tartu mnt 2 detailplaneeringu kehtestamine - ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov

4. Setomaa Vallavolikogu 26.04.2018 otsuse nr 24 „Setomaa valla uue asustusüksuse lahkmejoone määramine" lisa muutmine - ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov

5. Määruse kehtetuks tunnistamine - ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov

6. Setomaa Vallavolikogu 28.06.2018 otsuse nr 36 „Osaühingu Verska Calor, Osaühingu Meremäe Vesi ja Osaühingu Katel ühinemise algatamine" muutmine - ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Raivo Kunst

7. Munitsipaaleluruumide ja mitteeluruumide üürimäärad – ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Vello Saar

8. Avaldused, kirjad

9. Järgmine istung

 

Rein Järvelill

Vallavolikogu esimees

 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub 28.06.2018 kell 15:00 Mikitamäe teeninduspunktis alljärgneva päevakorra projektiga
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
 
1. Vallavalitsuse infominutid
2. Setomaa valla külavanema statuut - ettekandja Ülle Herr, kaasettekandja Raivo Kunst
3. Meremäe Kooli põhimäärus - ettekandja Mainer Järvelill, kaasettekandja Viivika Kooser
4. Määruste kehtetuks tunnistamine - ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Volli Rõžikov
5. Meremäe Hooldekodu ja Mikitamäe Valla Hooldekodu ümberkorraldamine – ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Guuri Piholaan
6. Varade võõrandamine - ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Raivo Kunst
7. Osaühingu Verska Calor, Osaühingu Meremäe Vesi ja Osaühingu Katel ühinemise algatamine - ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Raivo Kunst
8. Korraldatud jäätmeveo ühishankel osalemine - ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Raivo Kunst
9. Munitsipaaleluruumide ja mitteeluruumide üürimäärad. Esimene lugemine – ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Vello Saar
10. Avaldused, kirjad
11. Järgmine istung
 
Rein Järvelill
Vallavolikogu esimees
 
Amphora kataloog: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid
 
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub 31.05.2018 kell 15:00 Värska kultuurikeskuses alljärgneva päevakorra projektiga
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
 
1. Vallavalitsuse infominutid
2. Värska Vallavalitsuse 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine – ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Piret Kase
3. Mikitamäe Vallavalitsuse 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine – ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Piret Kase
4. Meremäe Vallavalitsuse 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine - ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Piret Kase
5. Revisjonikomisjoni tegevuse ülevaade – ettekandja Piret Kase
6. Koostöölepingu sõlmimine - ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Aarne Leima
7. MTÜ Terve Võrumaa ja MTÜ Võrumaa Omavalitsuste Liit ühendamine - ettekandja Rein Järvelill, kaasettekandja Volli Rõžikov
8. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded - ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Aarne Leima
9. Määruse kehtetuks tunnistamine - ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Raivo Kunst
10. Setomaa Vallavolikogu 25.01.2018 otsuse nr 5 „Setomaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseis" muutmine - ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Viivika Kooser
11. Meremäe Kooli põhimäärus - ettekandja Mainer Järvelill, kaasettekandja Viivika Kooser
12. Avaldused, kirjad
13. Järgmine istung
 
Rein Järvelill
Vallavolikogu esimees
 
Eelnõud: https://atp.amphora.ee/setomaavv/index.aspx?o=916&o2=-1&u=2&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=act&sbrq=setomaa%20vallavolikogu
Amphora kataloog: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid
 
 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub 26.04.2018 kell 15:00 Luhamaa külatares Määsi külas alljärgneva päevakorra projektiga
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
 
1. Vallavalitsuse infominutid
2. Setomaa vallavara valitsemise kord – ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Raivo Kunst
3. Setomaa valla huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord – ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Viivika Kooser
4. Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord - ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Raivo Kunst
5. Setomaa valla kaunima kodu konkursi kord - ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Aarne Leima
6. Setomaa valla üldplaneeringute ülevaatamise tulemuste kinnitamine - ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
7. Setomaa valla uue asustusüksuse lahkmejoone määramine - ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
8. Tartu mnt 2 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine - ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
9. Lüübnitsa küla Vana tn 38 detailplaneeringu koostamise mittealgatamine - ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
10. Setomaa valla teeregistri täiendamine - ettekandja Lauri Saar, kaasettekandja Raivo Kunst
11. Setomaa valla teehoiukava aastateks 2018-2021 kinnitamine - ettekandja Lauri Saar, kaasettekandja Raivo Kunst 
12. Avaldused, kirjad
13. Järgmine istung
 
Rein Järvelill
Vallavolikogu esimees
 
 
Amphora kataloog: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid

 

Volikogu istung 29.03.2018

 
Setomaa Vallavolikogu istung toimub 29.03.2018 kell 10:00 Värska kultuurikeskuses alljärgneva päevakorra projektiga
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
 
1. Vallavalitsuse infominutid
2. Setomaa valla põhimäärus – ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Volli Rõžikov
3. Kultuuri- ja spordisündmuste toetamise kord – ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Aarne Leima
4. Obinitsa Lasteaia ja Meremäe Kooli ümberkorraldamine - ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Viivika Kooser
5. Teiste kohaliku omavalitsuse üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine - ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Viivika Kooser
6. Setomaa valla asustusjaotuse muutmise algatamine - ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
7. Tartu mnt 2 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine - ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
8. Vaba põllumajandus- ja metsamaa erastamistingimustele vastamine - ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
9. Nõusoleku andmine alla 30 m² suuruse katastriüksuse moodustamiseks - ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
10. Vee-ettevõtja määramine - ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Raivo Kunst
11. Setomaa valla piiride muutmise algatamisest keeldumine - ettekandja Volli Rõžikov, kaasettekandja Raul Kudre 
12. Vallavara tasuta kasutusse andmine – ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Raivo Kunst
13. Avaldused, kirjad
14. Järgmine istung
 
Rein Järvelill
Vallavolikogu esimees
 
Eelnõud: https://atp.amphora.ee/setomaavv/index.aspx?o=916&o2=-1&u=2&hdr=hp&tbs=act
 

 

Volikogu istung 22.02.2018

 

Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 22. veebruaril algusega kell 14:30 Meremäe vallamajas.
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Vallavalitsuse infominutid
2. Setomaa valla põhimäärus. (SeletuskiriVapp ja lipp kavand.) I lugemine – ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Volli Rõžikov
3. Ülesannete delegeerimine Setomaa Vallavalitsusele. (Seletuskiri.) – ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Volli Rõžikov
4. Setomaa valla valimiskomisjoni moodustamine – ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Volli Rõžikov
5. Mikitamäe Kooli hoolekogusse esindaja valimine – ettekandja Viivika Kooser
6. „Setomaa valla arengukava 2018-2027" koostamise algatamine - ettekandja Ülle Herr, kaasettekandja Volli Rõžikov
7. Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord. I lugemine – ettekandja Ülle Herr, kaasettekandja Viivika Kooser
8. Setomaa valla spordiklubide toetamise kord. I lugemine – ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Viivika Kooser
9. Kultuuri- ja spordisündmuste finantseerimise kord. I lugemine – ettekandja Ülle Herr, kaasettekandja Aarne Leima
11. Pikk tn 13 koormamine isikliku kasutusõigusega  - ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
13. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine – ettekandja Piret Kase
14. Esindaja nimetamine mittetulundusühingu Terve Võrumaa üldkoosolekule - ettekandja Rein Järvelill, kaasettekandja Volli Rõžikov
15. Avaldused, kirjad
16. Järgmine istung
 
 

VOLIKOGU ISTUNG 25.01.2018

Setomaa Vallavolikogu istung toimub 25.01.2017 kell 15:00 Värska vallamajas alljärgneva päevakorra projektiga

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Vallavalitsuse infominutid

2. Setomaa valla 2018. aasta eelarve II lugemine – ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Vello Saar (eelnõu)

3. Arvamuse andmine Marinova IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta – ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov (eelnõu)

4. Setomaa valla kinnistute koormamine isikliku kasutusõigusega - ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov (eelnõu)

5. Maakonna sümbolite kasutamise korraldamise ja teenetemärkide andmise korraldamise delegeerimine - ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Volli Rõžikov (eelnõu)

6. Üleriigilise omavalitsusüksuste liidu liikmeks astumine – ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Volli Rõžikov (eelnõu)

7. Õpetajate töötasustamise aluste kehtestamine - ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Viivika Kooser (eelnõu)

8. Setomaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseisude kinnitamine - ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Vello Saar (eelnõu)

9. Setomaa valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine – ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Vello Saar

10. Avaldused, kirjad

11. Järgmine istung

 

 

VOLIKOGU ISTUNG 27.12.2017

Setomaa Vallavolikogu istung toimub 27.12.2017 kell 15:00 Mikitamäe vallamajas alljärgneva päevakorra projektiga

1. Vallavalitsuse infominutid

2. Meremäe valla 2017. aasta IV lisaeelarve – ettekandja Iive Lillmaa, kaasettekandja Vello Saar

3. Mikitamäe valla III lisaeelarve – ettekandjad Tiina Kallaste, kaasettekandja Vello Saar

4. Värska valla 2017. aasta III lisaeelarve – ettekandja Leie Hääl, kaasettekandja Vello Saar

5. Värska Vallavolikogu 21.09.2017 otsuse nr 32 „Allika tänava, Silla tänava ja Pikk tn 12 kinnistute koormamine isikliku kasutusõigusega" muutmine – ettekandjad Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov

6. Maamaksumäära kehtestamine– ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Vello Saar

7. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord – ettekandja Merike Tein, kaasettekandja Guuri Piholaan 

8. Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel– ettekandja Merike Tein, kaasettekandja Guuri Piholaan

9. Setomaa valla 2018. aasta eelarve I lugemine – ettekandjad Leie Hääl, kaasettekandja Vello Saar

10. Avaldused, kirjad

11. Järgmine istung

 

VOLIKOGU ISTUNG 23.11.2017

Setomaa Vallavolikogu istung 23.11.2017

1. Vallavanema infominutid

2. Ametiasutuste ümberkorraldamine – ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Martin Sulp (otsus)

3. Setomaa Vallavalitsuse põhimäärus – ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Martin Sulp (määrus)

4. Setomaa Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis – ettekandja Raul Kudre (otsus)

5. Setomaa Vallavalitsuse palgajuhend – ettekandja Raul Kudre (määrus)

6. Teenistusse võtmiseks esitatavad nõuded – ettekandja Raul Kudre (määrus)

7. Arvamuse andmine Marinova IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta – ettekandja Ülle Herr, kaasettekandja Aulis Saarnits (Keskkonnaametist) (otsus)

8. Audiitori määramine – ettekandja Ülle Herr (otsus)

9. Võrumaa Omavalitsuste Liidu liikmeks astumine, esindajate ja nende asendajate nimetamine – ettekandja Rein Järvelill (otsus)

10. Esindaja nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liidu üldkoosolekule – ettekandja Rein Järvelill (otsus)

11. Esindaja nimetamine Setomaa Valdade Liidu üldkoosolekule – ettekandja Rein Järvelill (otsus)

12. Esindaja nimetamine Meremäe Kooli hoolekogusse – ettekandja Rein Järvelill (otsus)

13. Gaasitrassi tee kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine – ettekandja Erika Joonas (otsus)

14. Pikk tn 12 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine – ettekandja Erika Joonas (otsus)

15. Otsuste kehtetuks tunnistamine – ettekandja Martin Sulp (otsus)

16. Setomaa Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine – ettekandja Rein Järvelill (otsus)

17. Setomaa Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine – ettekandja Rein Järvelill, kaasettekandja komisjonide esimehed (otsus)

18. Järgmine istung

 

VOLIKOGU ISTUNG 30.10.2017

Setomaa Vallavolikogu istung toimub 30.10.2017 kell 15:00 Värska kultuurikeskuses alljärgneva päevakorra projektiga

1. Vallavanema valimine – ettekandja Rein Järvelill (eelnõu)

2. Setomaa Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine –  ettekandja vallavanem (eelnõu)

3. Setomaa Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine –  ettekandja vallavanem (eelnõu)

4. Setomaa Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine –  ettekandja Rein Järvelill (eelnõu)

5. Setomaa Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine –  ettekandja Rein Järvelill (eelnõu)

6. Setomaa Vallavolikogu alatiste komisjonide aseesimeeste valimine –  ettekandja komisjonide esimehed (eelnõu)

7. Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord –  ettekandja Rein Järvelill (eelnõu)

8. Vallavanematele ja volikogu esimeestele hüvitise maksmine –  ettekandja Rein Järvelill (eelnõu)

9. Järgmine istung