« Tagasi

Ani detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmine

Setomaa Vallavolikogu 25.10.2018 otsusega nr 51 algatati Väike-Rõsna külas Ani
detailplaneering ja jäeti algatamata detailplaneeringu KSH, kuna planeeringu elluviimisega ei
kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. Planeeringu eesmärgiks on katastriüksuse jagamine,
ehitusõiguste määramine, juurdepääsutee rajamine.
Kavandatava tegevusega soovitakse vähendada ehituskeeluvööndit, mis planeerigualal laieneb
kaldapiiranguvööndini (200 m Peipsi järve kaldajoonest).
Otsusega saab tutvuda Setomaa vallavalitsuses tööaegadel ja valla veebilehel.

30.04.18
Toimetaja: KELLY KITTUS