« Tagasi

Vallavolikogu 30.08.2018 istungi kokkuvõte

Setomaa Vallavolikogu istungil 30. augustil Värskas:

 

kuulati Mikitamäe Kooli direktor Karin Sontsi ja Meremäe Kooli direktor Mainer Järvelille informatsiooni algavaks õppeaastaks, Värska Gümnaasiumi direktor Liina Palu esitab kooli info septembri istungil

 

kehtestati Värska, Tartu mnt 2 detailplaneering - planeering Petserimaa Vabadussõja monumendi rajamiseks, kogu kinnistu kujundamiseks atraktiivseks avalikuks kasutamiseks pargi ja väljakuna, kujundatakse haljastus, muudetakse kinnistu sihtotstarve üldkasutatavaks maaks

 

muudeti Setomaa Vallavolikogu 26.04.2018 otsuse nr 24 „Setomaa valla uue asustusüksuse lahkmejoone määramine" lisa külade lahkmejoone kulgemise osas

 

tunnistati kehtetuks Meremäe Vallavolikogu 25.09.2003 määrus nr 18 „Meremäe valla ehitusmäärus"

 

muudeti Setomaa Vallavolikogu 28.06.2018 otsust nr 36 „Osaühingu Verska Calor, Osaühingu Meremäe Vesi ja Osaühingu Katel ühinemise algatamine" -  OÜ Meremäe Vesi ja OÜ Katel osasid ei asendata ja need kaotavad kehtivuse

 

kehtestati määrus „Munitsipaaleluruumide ja mitteeluruumide üürimäärad".

 

 

Otsused ja määrused dokumendiregistris.


30.04.18
Toimetaja: KELLY KITTUS