20.04.18

Vabad töökohad

  Setomaa Vallavalitsus otsib enda meeskonda järgmisi ametnikke ja töötajaid:

 

1. Lastekaitsespetsialist

 

Töö kirjeldus

Sotsiaalosakonna lastekaitsespetsialisti ametikoha põhieesmärgiks on laste seadusega tagatud õiguste kaitse ja laste heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu
Lastekaitsespetsialisti peamised ametiülesanded on:
• laste heaolu ja huvide hindamine ning esindamine;
• laste ja lapsi kasvatavate isikute nõustamine;
• hädaohus ja abivajavate laste kohta laekunud informatsiooni menetlemine – olukorra hindamine ja vajalike sekkumiste kavandamine;
• abivajavate laste tugiteenuste koostöövõrgustiku koordineerimine.

 

Nõudmised kandidaadile

• erialane kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad) või peab vastavalt lastekaitseseadusele hiljemalt kahe aasta möödumisel alates lastekaitsetöötajana teenistusse asumisest omandama sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele;
• vastavus avaliku teenistuse ja lastekaitseseaduse nõuetele;
• eesti keele valdamine C1 tasemel, kasuks tuleb vene keele oskus suhtlustasandil;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus, hea pingetaluvus, kohusetundlikkus, tasakaalukus

Kasuks tuleb:
• B-kategooria juhilubade olemasolu
• eelnev töökogemus vastavas valdkonnas

 

Ettevõte pakub

Omalt poolt pakume:
• võimalust eneseteostuseks ja põnevat tööd Setomaal
• head töökeskkonda
• sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda

Lisainfo

Avaldus ja CV koos haridust tõendava dokumendiga ning võimaliku tööle asumise ajaga palume saata 15. aprilliks 2018 e-postiga vald at setomaa.ee või kirjaga Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võrumaa.

Lisainfo: sotsiaalosakonna juhataja Merike Tein, e-post merike.tein at setomaa.ee.

Asukoht: Võrumaa

Töö tüüp: täistööaeg, ametnik

Kuulutus aegub:15. aprill 2018

Brutopalk: Alates 1100.00 kuni 1250.00 EUR kuus

 

2. Muusika- ja liikumisõpetaja Värska lasteaias


Tööülesanded

Muusika- ja liikumistundide läbiviimine.

Omalt poolt pakume

Töötamist osalise koormusega.

Nõuded kandidaadile

Keeleoskus: eesti keele oskus kõnes ja kirjas C1 tasemel

Muud nõuded
Vastavus kvalifikatsiooni nõuetele


Töökoha asukoht: Võru maakond, Setomaa vald, Värska alevik, Lasteaia tn 2

Tööaeg: Osaline tööaeg (0,25 + 0,25 ametikohta)

Töösuhte kestvus: Tähtajatu
Kandideerimise tähtaeg: 04.04.2018
Tööle asumise aeg: Nii pea kui võimalik

Kandideerimise info

Kandidaadi avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata aadressile Lasteaia 2, Värska 64001, Setomaa vald, Võrumaa või elektroonselt e-posti aadressile varska.lasteaed@setomaa.ee 4. aprilliks 2018. Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.
Lisainfo telefonil 5140870.

Vajalikud dokumendid: CV, avaldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad

Kontaktisik
Eve Kapten, direktor
Telefon: 7964735; E-mail: varska.lasteaed@setomaa.ee

3. Värska Gümnaasiumi direktor

 

Tööülesanded

Direktori ülesandeks on Värska Gümnaasiumi tegevuse juhtimine ja arendamine.

 

Nõuded kandidaadile

Töökogemus samal ametialal vähemalt 3 aastat
Muud nõuded:
Kandidaadile esitatavad nõuded on kehtestatud haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. a
määrusega nr 30.
Sobival kandidaadil on lisaks otsustus- ja vastutusvõimele:
• juhtimiskogemus ja hea meeskonnatöö oskus;
• väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus;
• algatusvõime ja hea eestvedamise suutlikkus;
• tahe ja oskus arvestada kogukonna vajadusi ja ootusi, teha tulemuslikku koostööd kõikide
osapooltega;
• vähemalt ühe võõrkeele oskus.

Omalt poolt pakume

• võimalust eneseteostuseks ja põnevat tööd Setomaal
• head töökeskkonda
• sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda.

 

Töökoha andmed

Töökoha asukoht: Võru maakond, Setomaa vald
Tööaeg: Täistööaeg
Töösuhte kestvus: Tähtajatu

Kandideerimise tähtaeg 15.04.2018

Tööle asumise aeg: Nii pea kui võimalik


Kandideerimise info

Kandideerimiseks esitada hiljemalt 15. aprilliks 2018. a:
• avaldus;
• elulookirjeldus, sh haridus- ja teenistuskäik;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• tulevikuvaade Värska Gümnaasiumist (üks A4);
• muud dokumendid, mida kandidaat peab asjassepuutuvaks be-postiga vald at setomaa.ee või kirjaga Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võrumaa.
Lisainfo: vallavanem Raul Kudre, tel 5256 695, e-post raul.kudre at setomaa.ee.


Kontaktisik
Raul Kudre, Vallavanem
Telefon: 5256 695; E-mail: raul.kudre@setomaa.ee

 

4. Sotsiaaltööspetsialist

 

Tööülesanded

Sotsiaaltöö spetsialisti ametikoha põhieesmärgiks on üksikisikutele või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kergendamiseks või kõrvaldamiseks abi osutamise korraldamine ja sotsiaalsele turvalisusele, arengule ning ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.
Sotsiaaltöö spetsialisti peamised ametiülesanded on:
• sotsiaaltöö korraldamine Meremäe teeninduskeskuse piirkonnas;
• kodanike esmane nõustamine ja abistamine sotsiaalhoolekandealases asjaajamises;
• eakatele, puudega või erivajadustega isikutele hooldusvajaduse vm sotsiaalteenuse vajaduse hindamine, arvamuse andmine sotsiaalteenuste ja -toetuste määramise või muu abi andmise kohta;
• järelevalve teostamine sihtgrupi hoolduse, hooldaja tegevuse, teenuste vajaduse ning teenuste kasutamise üle;
• tööpiirkonnas isikute teovõime piiramise ja eestkoste seadmise algatamisega seotud toimingute korraldamine;
• töö dokumendiregistri, riikliku sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri (STAR) ning teiste tööks vajalike registritega.

 

Keeleoskus: eesti keele valdamine kõnes ja kirjas C2 tasemel

 

Muud nõuded

• Eesti Vabariigi põhiseaduse, kodanike põhiõiguste ja -vabaduste ning avaliku halduse organisatsiooni tundmine;
• kohaliku omavalitsuse korraldust ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide ning oma töövaldkonda reguleerivate õigustloovate aktide tundmine ning oskus neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt rakendada;
• teenistusülesannete täitmiseks vajalik arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide, interneti, vajalike andmekogude, registrite ja dokumendihaldussüsteemide kasutamise oskus;
• isikuomadustest on nõutavad kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas suutlikkus võtta iseseisvalt oma pädevuse piires vastu otsuseid, võime neid põhjendada arusaadavalt ja ühetaoliselt ja vastutada nende eest; algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel ja rakendamisel ning võime töötada iseseisvalt; hea suhtlemis- ja koostööoskus, tasakaalukus, pingetaluvus, otsustus ja vastutusvõime, eetilisus, tolerantsus ja sõbralikkus.

 

Kasuks tuleb:


• B-kategooria juhilubade olemasolu

• eelnev töökogemus vastavas valdkonnas

 

Omalt poolt pakume

• Võimalust eneseteostuseks ja põnevat tööd Setomaal
• head töökeskkonda
• sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda.

Kandideerimise info
Avaldus ja CV koos haridust tõendava dokumendiga ning võimaliku tööle asumise ajaga palume saata 22. aprilliks 2018 e-postiga vald at setomaa.ee või kirjaga Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võrumaa.
Lisainfo: sotsiaalosakonna juhataja Merike Tein, e-post merike.tein@setomaa.ee.
Kandideerimise tähtaeg: 22.04.2018
Töö tüüp: Täistööaeg, tähtajaline, lapsehoolduspuhkusel oleva ametniku asendaja
Töökoha asukoht: Võru maakond, Setomaa vald, Meremäe küla

Kontaktisik
Martin Sulp, Vallasekretär
Telefon: 5133960; E-mail: martin.sulp@setomaa.ee