23.01.18

 

HAJAASUSTUSE PROGRAMMI 2015. AASTA TAOTLUSVOOR

Põlva maavanem kuulutas 24.03.2015 korraldusega nr 1-1/15/119 hajaasustuse programmi 2015. aasta taotlusvooru avatuks alates 30. märtsist 2015. 

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Taotlused tuleb esitada hiljemalt 1. juuniks 2015 majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele.

Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale

Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:

1. taotleja alaline elukoht on nimetatud hajaasustuse piirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
2. taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
3. taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Toetuse taotluses tuleb ära näidata ka kaastaotleja(d) (nende olemasolu korral). Kaastaotlejad peavad taotlusvormi kinnitama oma allkirjaga. Toetuse taotleja vastutab toetuslepingus võetud kõigi kohustuste täitmise eest. Kaastaotlejad peavad vastama punktides 1, 2 ja 3 nimetatud nõuetele.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi:
1. veesüsteemid;
2. kanalisatsioonisüsteemid;
3. juurdepääsuteed;
4. autonoomsed elektrisüsteemid.

Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33,33% ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest, seega taotleja peab arvestama vähemalt 1/3 osas oma rahalise panusega. Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka aastatel 2010–2014 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa.

Taotlused tuleb esitada korrektselt täidetud taotlusvormil ning koos kõigi nõutud ja vajalike lisadega paberil originaalallkirjadega Värska Vallavalitsuse kantseleisse või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-maili aadressile vald@rverska.ee.

Programmdokumendi ning taotluse ja lisadokumentide vormid leiad siit.

 

Täiendav informatsioon:
Ulvi Oper, ulvi@verska.ee, 5786 9861