Hajaasustuse programm 2019

10.02.20

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatakse 11. märtsil ning taotluste esitamise tähtaeg on 13. mai. 

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb digitaalselt allkirjastatuna esitada Setomaa Vallavalitsuse e-posti aadressile vald@setomaa.ee , paberkandjal taotlused Setomaa Vallavalitsuse kantseleisse või Setomaa valla Meremäe-,  Mikitamäe ja Luhamaa teeninduspunktidesse hiljemalt 13. mail 2019 k.a.

RTK-i hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada
autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.

Setomaa valla taotlusvooru koordinaator on arendusspetsialist Ulvi Oper.

Info tel: 785 6635; 5786 9861; ulvi.oper@setomaa.ee

Programmi tingimustega saab tutvuda RTK kodulehel.

Projekti hindamiskomisjoni kuuluvad: Raul Kudre, Martin Sulp, Raivo Kunst, Helle Palok, Raili Mõttus, Marge Liiva-Oiov, Ulvi Oper.
 
Projekti kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ja peab olema lõppenud vähemalt taotlusvoorule järgneva aasta 31. oktoobriks.
Projekti elluviimisel tuleb kohalikule omavalitsusele esitada toetuse kasutamise aruanne.
 
Hajaasustuse programm oli avatud kaks kuud alates 11. märtsist. Tähtaegselt, 13. maiks 2019, esitati Setomaa Vallavalitsusele 51 projektitaotlust. Nõuetele vastas riigihaldusministri 22.02.2018 määrus nr 14 „Hajaasustuse programm" kohaselt 47 taotlust. Hajaasustuse programmi hindamiskomisjon tutvus majapidamiste kitsaskohtadega kohapeal ning hindas nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi. Hindamiskomisjoni ettepanekule tuginedes otsustas Setomaa Vallavalitsus 23.07.2019 korraldusega nr 399 „Hajaasustuse programmi 2019 hindamistulemuste kinnitamine ja nõusoleku andmine lepingute sõlmimiseks" eraldada toetust 10 taotlejale. Rahaliste vahendite puudumise tõttu jäeti rahuldamata 37 taotlust.
Kokku eraldati toetusteks 38 524,93 eurot, millest 18 474 eurot rahastatakse riigipoolse toetusena ja 20050,93 eurot Setomaa valla eelarve vahenditest.
 
2019. aasta toetuse saajatega saate tutvuda siin!