Hajaasustuse programm 2018

27.12.19

Hajaasustuse programmi taotlusvoor oli 9. aprill kuni 11. juuni 2018.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb digitaalselt allkirjastatuna esitada Setomaa Vallavalitsuse e-posti aadressile vald@setomaa.ee , paberkandjal taotlused Setomaa Vallavalitsuse kantseleisse või Setomaa valla Meremäe-,  Mikitamäe ja Luhamaa teeninduspunktidesse hiljemalt 11. juunil 2018 k.a.

RTK-i hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada
autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.

Setomaa valla taotlusvooru koordinaator on arendusspetsialist Ülle Herr

Info tel: 785 6635; ylle.herr@setomaa.ee 

Programmi tingimustega saab tutvuda RTK kodulehel.

Programmi hindamiskomisjoni kuuluvad: Raul Kudre, Erika Joonas, Karin Viljus, Leie Hääl, Lauri Saar, Merike Tein, Ülle Herr.
 
Projekti kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ja peab olema lõppenud vähemalt taotlusvoorule järgneva aasta 31. oktoobriks.
Projekti elluviimisel tuleb kohalikule omavalitsusele esitada toetuse kasutamise aruanne.
 
Hajaasustuse programm oli avatud kaks kuud alates 9. aprillist. Tähtaegselt, 11. juuniks 2018, esitati Setomaa Vallavalitsusele 47 projektitaotlust. Nõuetele vastas riigihaldusministri 22.02.2018 määrus nr 14 „Hajaasustuse programm" kohaselt 43 taotlust. Hajaasustuse programmi hindamiskomisjon tutvus majapidamiste kitsaskohtadega kohapeal ning hindas nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi. Hindamiskomisjoni ettepanekule tuginedes otsustas Setomaa Vallavalitsus 29.08.2018 korraldusega nr 406 „Hajaasustuse programmi 2018 hindamistulemuste kinnitamine ja nõusoleku andmine lepingute sõlmimiseks" eraldada toetust 29 taotlejale. Rahaliste vahendite puudumise tõttu jäeti rahuldamata 13 taotlust.
Kokku eraldati toetusteks 63 366,61 eurot, millest 31 683,30 eurot rahastatakse riigipoolse toetusena ja 31 683,31 eurot Setomaa valla eelarve vahenditest.
 
2018. aasta toetuse saajatega saate tutvuda siin!