Hajaasustuse programm 2020

12.07.21

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatakse 17. veebruaril ning taotluste esitamise tähtaeg on 17. aprill 2020.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb digitaalselt allkirjastatuna esitada Setomaa Vallavalitsuse e-posti aadressile vald@setomaa.ee, paberkandjal taotlused Setomaa Vallavalitsuse kantseleisse või Setomaa valla Meremäe-,  Mikitamäe ja Luhamaa teeninduspunktidesse hiljemalt 17. aprillil 2020 k.a.

RTK-i hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada
autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.

Setomaa valla taotlusvooru koordinaator on ehitusspetsialist Rainer Soosaar.

Info tel: 785 6635; 506 3225; rainer.soosaar@setomaa.ee.

Programmi tingimustega saab tutvuda RTK kodulehel.

 
Projekti kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ja peab olema lõppenud vähemalt taotlusvoorule järgneva aasta 31. oktoobriks.
 
 
 

Hajaasustuse programm oli avatud kaks kuud alates 17. veebruarist kuni17. aprill 2020.Setomaa Vallavalitsusele esitati tähtaegselt  37 projektitaotlust kokku summas 144 958,10 eurot, neist 37 taotlust vastas Riigihalduse ministri 22.02.2018 määruse nr 14 „Hajaasustuse programm" nõuetele. Taotleja V.T (taotlus nr 4-3/861) teatas kirjalikult taotlusvoorus mitteosalemisest ja loobus taotlemast. Kõiki nõuetele vastavaid 37 taotlust, summas 144 958,10 eurot, hindas hajaasustuse programmi hindamiskomisjon 25. mail toimunud paikvaatluse ja 29. mail toimunud hindamiskoosoleku tulemuste põhjal. Hindamine toimus vastavalt Hajaasustuse programmi 2018 programmdokumendi § 11 lõikes 3 toodud nõuetele ja Hajaasustuse programmi 2018-2020 taotluste hindamisjuhendile. Hindamiskomisjoni ettepanekule tuginedes otsustas Setomaa Vallavalitsus 16.06.2020 korraldus nr 250 „Hajaasustuse programmi 2020 hindamistulemuste kinnitamine ja nõusoleku andmine lepingute sõlmimiseks" eraldada toetust 17 taotlejale. Rahaliste vahendite puudumise tõttu jäeti rahuldamata 20 taotlust. Kokku eraldati toetusteks 39419,52 eurot, millest 19709,76 eurot rahastatakse riigipoolse toetusena ja 19709,76 eurot Setomaa valla eelarve vahenditest.

2020. aasta toetuse saajatega saate tutvuda siin