HAJAASUSTUSE PROGRAMMI 2021. AASTA TAOTLUSVOOR ON AVATUD AJAVAHEMIKUL 01.02.-01.04.2021

Toetatavad tegevused

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Toetuse maksimaalne summa on 6500€, taotluse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 67%, omafinantseering 33%.

Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.

Setomaa Vallavalitsus on kehtestanud 2021. aastal eelistatud sihtrühmaks puudega taotleja. Mõistet puue tõlgendatakse erivajaduseks puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses.

Taotlejale esitatavad tingimused

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist Setomaa vallas hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab varasemalt hajaasustuse programmist saadud toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud.

Taotlus koosneb järgmistest kohustuslikest dokumentidest:

 1. vormikohane taotlusvorm ja projekti eelarve;
 2. vormikohane projekti tegevuste kirjeldus sõltuvalt projekti valdkonnast;
 3. oma- ja kaasfinantseeringut tõendav vabavormiline garantiikiri;
 4. vastavalt projekti tegevustele ehitusluba, ehitusteatis või § 6 lõikes 6 nimetatud keskkonnaministri 9. juuli 2015. a määruse nr 43 § 3 kohane kooskõlastus;
 5. veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul joogivee kvaliteeti tõendav analüüs ulatuses, mida peab vajalikuks Terviseamet, kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine, veetorustiku rajamine olemasolevast kaevust või sinna pumba paigaldamine või olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele;
 6. veevarustussüsteemide valdkonna projekti korral, kui projekti elluviimist rahastavad lisaks taotlejale ka kaastaotlejad, kaastaotlejatega sõlmitud notariaalne tähtajatu veekasutuskord;
 7. kaks võrreldavat hinnapakkumust. Kui võrreldavate hinnapakkumuste esitamine ei ole võimalik, tuleb esitada sellekohased põhjendused ja hinnakalkulatsioonid;
 8. notariaalne kokkulepe reaalservituudi seadmiseks, mille kohaselt kinnistu omanik on kohustatud taluma tema kinnistut läbivat veevarustus-, kanalisatsiooni- või autonoomset elektrisüsteemi või juurdepääsuteed, kui rajatav või parendatav juurdepääsutee, veevarustus-, kanalisatsiooni- või autonoomne elektrisüsteem läbib mitut kinnistut;
 9. korterelamute puhul teiste korteriomanike kirjalik nõusolek.

Taotlus esitatakse iga toetatava valdkonna kohta eraldi.

Taotlused tuleb esitada korrektselt täidetud taotlusvormil koos kõigi nõutud ja vajalike lisadega Setomaa Vallavalitsusele või saates elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-maili aadressile vald@setomaa.ee.

Küsimuste korral ja lisainfo saamiseks palume pöörduda: valla ehitusspetsialist Rainer Soosaar, tel 506 3225, rainer.soosaar@setomaa.ee.

Vajalikd dokumendid:

Taotlusvorm

Taotluse lisa elektrisüsteem

Taotluse lisa juurdepääsuteed

Taotluse lisa kanalisatsioonisüsteemid

Taotluse lisa veesüsteemid

Garantiikirja näidis

Projekti eelarve

Lisainfo:

Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel 

 

2021. toetused

 

Hajaasustuse programm oli avatud kaks kuud alates 01. veebruarist kuni 01. aprill 2021. Setomaa Vallavalitsusele esitati tähtaegselt  50 projektitaotlust kokku summas 234 850,99 eurot, millest 48 taotlust vastas Riigihaldusministri 22.02.2018 määrus nr 14 „Hajaasustuse programm" nõuetele. Kõiki nõuetele vastavaid 48 taotlust, summas 225 610 eurot ja 99 senti hindas hajaasustuse programmi hindamiskomisjon 28. aprill toimunud paikvaatluse ja 21. mail toimunud hindamiskoosoleku tulemuste põhjal. Hindamine toimus vastavalt Hajaasustuse programmi 2018 programmdokumendi peatükk 4 §11 lõige 3 toodud nõuetele ja Hajaasustuse programmi 2018-2020 taotluste hindamisjuhendile. Hindamiskomisjoni ettepanekule tuginedes otsustas Setomaa Vallavalitsus 02.06.2021 korraldusega nr 274 „Hajaasustuse programmi 2021 hindamistulemuste kinnitamine ja nõusoleku andmine lepingute sõlmimiseks" eraldada toetust 14 taotlejale. Rahaliste vahendite puudumise tõttu jäeti rahuldamata 36 taotlust. Kokku eraldati toetusteks 40 000 eurot, millest 20 000 eurot rahastatakse riigipoolse toetusena ja 20 000 eurot Setomaa valla eelarve vahenditest.

2021. aasta toetuse saajatega saab tutvuda siin