1.10.21

Setomaa programm on suunatud territoriaalselt ajaloolise Setomaa Eesti riigi territooriumil paiknevale osale - Setomaa vallale. Programmi eesmärk on hoida piirkonda elujõulisena Setomaa ettevõtluskeskkonna ja inimkapitali arendamise kaudu.

Toimetaja: ULVI OPER

Setomaa mainekujundus ja ettevõtluskeskkonna toetamine Kuningriigipäeva korraldamise kaudu

1.10.21
Projekti eesmärk on XXVI Seto Kuningriigipäeva korraldamine, mis on pärimuskultuuril põhinev ja pikkade traditsioonidega mainesündmus. Projekt aitab kaasa Setomaa pärimuskultuuri säilimisele ja elavas kasutuses püsimisele. Projekti tulemusena tugevneb Setomaa identiteet ning Setomaa elanikud tunnevad end piirkonna pärimuskultuuri säilitajatena ning edasikandjatena. Samuti edendab projekt Setomaa kohalikku ettevõtlust. 
Toetuse suurus: 6500,00 eurot
Projekti periood: 01.09.2019-16.10.2020
Kontaktisik: Setomaa valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Viljus, karin.viljus@setomaa.ee
Toimetaja: ULVI OPER

Lüübnitsa Laat - kohaliku ettevõtluskeskkonna edendamise maineüritus

1.10.21
Projekti eesmärk on aidata kaasa Setomaa ettevõtluskeskkonna arengule, kohalike väiketootjate ja käsitöömeistrite jätkusuutlikkuse tagamisele ning seeläbi piirkonna konkurentsivõime tõstmisele läbi Lüübnitsa sibula- ja kalalaada korraldamise. See on iga-aastane võimalus Setomaa mikro- ja väikeettevõtetele, talunikele ning kunsti- ja käsitöömeistritele tekitada endale müügitulu.
Toetuse suurus: 3570,00 eurot
Projekti periood: 11.07.2019 - 30.04.2020
Kontaktisik: Setomaa valla kantseleispetsialist Raili Mõttus, raili.mottus@setomaa.ee 
Toimetaja: ULVI OPER

Värska külastuskeskuse õueala väliekspositsiooni loomine ja aktiivse puhkuse teenuste välja arendamine

Projekti eesmärk on arendada Värska külastuskeskuse ümbritsev territoorium välja väliekspositsiooni loomiseks ja aktiivse perepuhkuse teenuste pakkumiseks. Värska külastuskeskus rajatakse Võru maakonda Värskasse, Õrsava järve kaldale esimese Eesti Vabariigi ajal tegutsenud Eesti Kaitseväe Petseri Põhjalaagri ajaloolisse asukohta. Külastuskeskuse tähtsaim eesmärk on Värska piirkonna ajaloopärandi eksponeerimine ja tutvustamine laiemale avalikkusele. Erilist tähelepanu pööratakse haridusprogrammide pakkumisele koolidele ning loodus- ja ajaloohuvilistele külastajatele.
Toetuse suurus: 5924,25 eurot
Projekti periood: 15.04.2020 - 31.03.2021
Kontaktisik: Setomaa valla arendusspetsialist Ulvi Oper, ulvi.oper@setomaa.ee
Toimetaja: ULVI OPER

Setomaa Muuseumid Tsäimaja seminariruumi arendus

1.10.21
Projekti eesmärk on pakkuda Tsäimaja ruumides koolituste ja seminaride korraldamise teenust. Projekti tulemusena tekib võimalus luua erinevaid pakette muuseumi külastust, toitlustust ja seminari võimalusi kombineerides. Projekti käigus uuendatakse muuseumi haridusprogramme. 
Toetuse suurus: 620,50 eurot
Projekti periood: 15.07.2019 - 30.04.2020
Kontaktisik: Setomaa muuseumide direktor
Toimetaja: ULVI OPER

Setomaa Muuseumid Seto Tsäimaja Baari ja köögi arendus

Projekti eesmärk on tugevdada Seto Tsäimaja jätkusuutlikust, arendades Tsäimajast uuendusliku seto traditsioonilist toidukultuuri austava ja järgiva esindusrestorani Setomaal, mis on avatud uuendusmeelsetele ja loomingulistele lahendustele. Tsäimaja annab edasi seto toidukultuuri eripära ja traditsiooni ning on nö seto toidu muuseumiks. 
Toetuse suurus: 4420,00 eurot
Projekti periood: 11.07.2019 - 04.07.2020
Kontaktisik: Setomaa Muuseumide direktor

Setomaa Muuseumid Obinitsa muuseumi püsiekspositsiooni "Seto leelost ja sõnolisist" koostamine ja ehitus

Projekti eesmärk on luua seto leelole Unesco vaimse kultuuripärandi nimistus olevale mitmehäälsele rahvalaulule keskkond, kus külastaja saab vahetu kogemuse osaliseks nii helis, pildis kui sõnas. Püsiekspositsiooni külastades saab nii süvahuviline kui ka elamust otsiv turist ülevaate pea 1000 aastasest seto laulutraditsioonist. Ekspositsioonis on turistil võimalik kuulda ja näha ning ise õppida nii seto keele kui ka seto leelo võlusid ja eripärasid.
Toetuse suurus: 5000,00 eurot
Projekti periood: 15.07.2019 - 31.08.2020
Kontaktisik: Setomaa Muuseumide direktor
Toimetaja: ULVI OPER

Setomaale elama asumise kampaania korraldamine

Projekti eesmärk on töötada välja ja teostada Setomaale elama kampaania uute elanike piirkonda kutsumiseks.
Toetuse suurus: 4000,00 eurot
Projekti periood: 13.09.2019 - 31.12.2020
Kontaktisik: Setomaa valla arendusspetsialist Ulvi Oper, ulvi.oper@setomaa.ee
Toimetaja: ULVI OPER