Omaniku õigustatud nõudmisel elukoha andmed

17.09.18

Uue rahvastikuregistri seaduse  § 110 kohaselt kaotavad enne 2019. aastat ruumi omaniku nõudmisel tekkinud kohaliku omavalitsuse, linnaosa või asustusüksuse täpsusega (edaspidi KOV täpsus) elukoha aadressid 2019. aastast kehtivuse.

Kuna elukoha andmete kehtivuse lõppemine rahvastikuregistris võib inimesele kaasa tuua ebameeldivaid tagajärgi, on väga oluline, et nad enne uue aasta saabumist oma rahvastikuregistri aadressandmed korrastaksid. Kuigi kõige parem on, kui inimene esitab ise oma ruumi täpsusega elukoha andmed elukohateatega, on erandjuhtudel võimalikud ka muud lahendused.
Isik tahab küll esitada oma täpse elukoha andmeid, kuid puudub üürileping ja omanik ei anna nõusolekut. Mida teha?

Juhul kui inimesel ei ole võimalik omaniku nõusoleku ja üürilepingu puudumisel esitada oma täpset elukoha aadressi, saab tema elukoha andmed rahvastikuregistrisse kanda kohaliku omavalitsuse algatusel rahvastikuregistri seaduse § 43 alusel. Menetluse tulemusena on võimalik elukoha andmed kanda kas ruumi täpsusega aadressina või siis KOV täpsusega ning uuel aastal sellise menetlusega tekkinud elukoha andmed ei tühjeneks.

Siseministeerium tegi aprillis otseteavituse nende inimeste meiliaadressidele, keda ülalmainitud seadusemuudatus puudutab. Sügisel korratakse nende isikute teavitamist, kes ei ole pöördumisele reageerinud.
Elukohaandmeid saate uuendada, kui esitate elukohajärgsele vallavalitsusele elukohateate
• riigiportaalis eesti.ee;
• digiallkirjastatuna e-posti teel;
• omavalitsuses kohapeal;
• postiga, lisades koopia isikut tõendava dokumendi leheküljest, millel on Teie isikuandmed.

Digitaalselt saate kontrollida oma rahvastikuregistrijärgse elukoha kohta kodanikuportaalis www.eesti.ee.

Kellel digitaalselt andmete kontrollimise võimalus puudub, peab pöörduma Setomaa Vallavalitsuse kantseleispetsialisti Margarita Kõdala (Värska), kantseleispetsialisti Raili Mõttus'e (Mikitamäe) või vallasekretäri nõuniku Helle Palok'i (Meremäe) poole.

Elukohateate vorm on kättesaadav siin https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1220/3201/7011/Lisa%201_elukohateade.pdf#
 

Toimetaja: KELLY KITTUS