Narva jõe, Peipsi, Pihkva, Lämmijärve, Emajõe, Võrtsjärve ning seotud jõgede väikesadamate võrgustiku arendamise kontseptsioon

25.01.22
Narva jõe, Peipsi, Pihkva, Lämmijärve, Emajõe, Võrtsjärve ning seotud jõgede väikesadamate võrgustiku arendamise kontseptsioon keskendub väikelaevaturismi potentsiaali efektiivsele rakendamisele. Kaugemale ulatuvaks eesmärgiks on arendada välja väikelaevanduse, reisilaevanduse, rekreatsiooniturismi, kalandussektori ja seotud valdkondade vajadustele vastav väikesadamate võrgustik ja nende vahelised laevateed. Kontseptsiooni koostamisel sooviti saada ülevaade eelnimetatud veekogude ääres paiknevate väikesadamate hetkeolukorrast ning kaardistada olemasolevate ja kohalike omavalitsuste poolt kavandatavate väikesadamate arendusperspektiivid.
Kontseptsiooni saab kasutada sisendina arengudokumentide koostamisel, Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2021-2027 ettevalmistamisel ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi strateegia koostamisel.
Töö on koostatud Alutaguse Vallavalitsuse tellimusel ja rahastatud Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 projektist ER2 „Majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond 2" („Economically and Environmentally Sustainable Lake Peipsi Area 2", „Common Peipsi 2"). Projekti partnerid Eestist on Setomaa Vallavalitsus (juhtpartner), Tartu Linnavalitsus, Luunja Vallavalitsus, Mustvee Vallavalitsus, Alutaguse Vallavalitsus ja Räpina Vallavalitsus.
 
Toimetaja: ULVI OPER
11.04.22

Projekt ER2 „Majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond 2"

„Common Peipsi 2"

Projekti eesmärgiks on aidata kaasa Peipsi järve keskkonnaseisundi paranemisele ja Peipsi järve piirkonna sotsiaalmajanduslikule arengule.

Projekti elluviimise periood: 01.07.2019-30.06.2022

Projektipartnerid

Projektis osaleb 9 partnerit.

Partnerid Eestist: Setomaa Vallavalitsus (juhtpartner), Tartu Linnavalitsus, Luunja Vallavalitsus, Mustvee Vallavalitsus, Alutaguse Vallavalitsus ja Räpina Vallavalitsus.

Partnerid Venemaalt: Pihkva oblasti administratsiooni majandusarengu ja investeerimispoliitika komitee,  Pihkva rajooni administratsioon ja Pihkva linna munitsipaalettevõte Gorvodokanal.

Projekti kogueelarve: 6 701 231,04 eurot, millest 5 491 559,64 eurot rahastatakse Euroopa Liidu naabrusinstrumendi ja Eesti Vabariigi vahenditest.

 

Projektis planeeritud tegevused on järgmised:

Eestis

Ehitatakse kaasaegse taristuga sadamad Vasknarva ja Värskasse, jätkatakse sadamate arendamist Luunjas, Räpinas ja Mustvees ning ehitatakse lodjakoja hoone Tartusse.

Värskas: Ehitatakse statsionaarne kai, ujuvkaid paatidele, slipp, parkla, jäätmekäitlusrajatised, paigaldatakse valgustus, rekonstrueeritakse vana telefoni keskjaam sadamahooneks, kuhu rajatakse pesemisruumid ja tualetid, lammutatakse vana reoveepuhasti hoone. Luuakse võimalused kütusetankla rajamiseks sadamasse.

Tartus: Lodjaparki rajatakse ajalooliste laevade ehitamiseks hoone, mis tegutseb muuseumi, näitusepaiga ja vanade puidust laevade ehituse haridus-kultuurikeskusena, milles asuvad laevade ehitushall, sepikoda, puusepatöökoda, ekspositsiooni-seminariruum ja kohvik. 

Luunjas: Ehitatakse statsionaarne kai, mis on mõeldud sildumiseks suurematele veesõidukitele. Sadama kasutajatele luuakse tingimused pilsi- ja reovee äraandmiseks ning vee ja elektri kasutamiseks.

Mustvees: Korrastatakse lõunamuul, ehitatakse jahtide sildumiskohad, kraana platvorm paatide ja jahtide vettelaskmiseks, paigaldatakse tuletõrjehüdrant, muuli valgustus ja elektriühenduspunktid.

Alutagusel (Vasknarva sadamas): Süvendatakse sadama akvatoorium, mis ühendatakse Narva jõega, rajatakse kai  ja slipp, ehitatakse välja taristu (joogiveetorustik, lokaalne biopuhasti ning elektrivarustus).

Räpinas: Ehitatakse teenindushoone, kus on olemas pesemisvõimalused (dušid, saun), avalik WC, varjualusega kalapuhastusvõimalustega väliköök ning tehniline ruum jäätootmismasina tarbeks, rajatakse parkla ja teed. Kogu sadama teenindamiseks ehitatakse uus reoveepuhasti.

Venemaal

Tolbitsa külas Pihkva rajoonis ehitatakse sildumiskohad. Soetatakse 2 kaatrit ühenduse pidamiseks maismaa ja Talabi saarte vahel ning kaks ujuvkaid Zalita saartele (Zalita ja Belovi saartele).

Tšerjoha külas Pihkva rajoonis ehitatakse veepuhastusjaam.

Jätkatakse Pihkva linna reoveepuhasti rekonstrueerimist (parandatakse aerotank, vahetatakse välja õhupuhur ja dekanter).

 

Projekti tulemused Eestis

  • Rajatakse 39 uut sildumiskohta (15 Värskas, 10 Vasknarvas, 10 Mustvees, 4 Luunjas)
  • Luuakse 14 uut töökohta.

Projekti tulemused Venemaal

  • Pihkva linna reoveepuhasti rekonstrueerimise tulemusel vastab selle reovesi Venemaa standarditele peamiste näitajate osas (v.a. fosfor).
  • Veepuhastusjaama ehitamise tulemusena saavad 2 000 Tšerjoha küla elanikku puhta joogivee.
  • Paraneb regulaarne transpordiühendus mandri ja Talabi saarte vahel.

 

Euroopa Komisjoni regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi koduleht

Eesti Vabariigi Rahandusministeeriumi koduleht

Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt Setomaa Vallavalitsus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul programmi ega Euroopa Liidu seisukohti.

Kontaktisik:

Ulvi Oper,

e-mail ulvi.oper@setomaa.ee

tel. +372 5786 9861

 

Seoses Venemaa sõjalise agressiooniga Ukrainas on projektis koostöö Venemaaga peatatud alates 24.02.2022.

Toimetaja: ULVI OPER