Energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine avaliku sektori hoonetes (mitte SF)

Setomaa valda Mikitamäele on planeeritud ehitada uus liginullenergiahoone, mis hakkab pakkuma peremaja tüüpi hooldekoduteenust. Kokku rajatakse 19 teenusekohta, millest seitse on ühekohalised ja kuus kahekohalised toad. 

Peremaja tüüpi hooldekodu rajamise eesmärgiks on tagada vajaduspõhine ja efektiivne hooldekoduteenus. Setomaa valla elanikkonnast on märkimisväärselt suur osakaal eakatel ja puuetega inimestel. Seega on valla korraldataval sotsiaalhoolekandel väga oluline roll valla elanike elamisväärse elukeskkonna kujundamisel.

Uue hoone ehitamine võimaldab lõpetada Meremäel hooldekoduteenuse osutamise, kuna tulenevalt hooldekoduteenusele seatud nõuetest pole korterelamus pikas perspektiivis enam võimalik teenust osutada ega tagada kvaliteetseid elutingimusi. Need senised kliendid, kes saavad iseseisvalt hakkama, asuvad elama peremaja tüüpi hoones.

Uue liginullenergiahoone rajamise eeltingimusteks on vähendada vallavalitsuse hallatavate suure energiakuluga hoonete hulka või nende köetavat pinda samas mahus uue rajatava hoonega. Selle tingimuse täitmiseks on lammutatud siiani tühjalt seisnud Saatse kultuurimaja, mille asemele on vald alustanud külaplatsile uute rajatiste planeerimist. Saatse kultuurimaja ajaloolised mälestused talletatakse külaplatsi infotahvlile.

Peremaja tüüpi hooldekodu ehitatakse „Riigi eelarvestrateegia 2017–2020" meetmest „Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes".
Tänaseks on valminud uue, keskkonnasäästliku hoone põhiprojekt.
Projekti kogumaksumus on 708 294 eurot, millest ligi 57,64% ehk 408 294 eurot moodustab toetus.
 
Hoone projekteerija:
  • eskiisprojekti koostaja OÜ Sammas Arhitektuuribüroo
  • põhiprojekti koostaja Ribbon Consult OÜ