27.02.23

2023.aastal lõpetatud projektid

Toimetaja: REIN JÄRVELILL
Projekti eesmärgiks on tagada vajaduspõhine ja efektiivne hooldekoduteenus klientidele Setomaa vallas. Selleks lõpetatakse teenus Meremäe hooldekodus, mis ei vasta enam hooldekoduteenusele...

Setomaa hooldekodu inventari ja mööbli soetamine

Projekti eesmärgiks on tagada vajaduspõhine ja efektiivne hooldekoduteenus klientidele Setomaa vallas. Selleks lõpetatakse teenus Meremäe hooldekodus, mis ei vasta enam hooldekoduteenusele...

27.02.23

2022.aastal lõpetatud projektid

Toimetaja: REIN JÄRVELILL
« Tagasi

SME Access

Värska-Saatse piirkonnas said Euroopa Liidu toel korda oluline maantee ning rajati uusi parklaid ja kergliiklusteid.

2022.aastal lõppes Eesti EL välispiiri programmist rahastatud suuremahuline taristuprojekt "SME Access", mille käigus parendati kohalikku teede infrastruktuuri ja seeläbi toetati ettevõtlus- ja elukeskkonna arengut Setomaal.

Projekti raames kaeti mustkattega ca 14 km pikkune Värska-Saatse vaheline teelõik kuni Saatse piiripunktini, mida kohalikud elanikud ja ettevõtjad olid juba kaua oodanud. Lisaks rajati või renoveeriti ca 2,2 km kergliiklusteid Saatse ja Samarina külades ning Värska alevikus. Samuti rajati või rekonstrueeriti parklad Saatse piiripunkti lähistel, Saatse kiriku kõrval ning Värska kultuurikeskuse juures. Laatade ning muude toidu/käsitöösündmuste korraldamiseks soetati mobiilsed müügiletid.

Ca 50 väikeettevõtjat ja kohalikku talupidajat nii Setomaalt kui kaugemalt osalesid kahel aastal Seto talumuuseumi platsil toimunud Mardilaadal. Samuti osalesid ettevõtjad 2022.aasta oktoobris seminaril, kus räägiti uutest trendidest kohaliku toidutootmise ja põllumajanduse valdkonnas.

Projekti tulemusena paranes otseselt ettevõtluskeskkond ca 14 kohaliku ettevõtte jaoks, kes igapäevaselt saavad otseselt kasu paranenud teedevõrgust ja kes aktiivselt osalesid projekti sündmustel.

Projektis osales Eesti poolt lisaks Setomaa vallale hea koostööpartnerina Transpordiamet.

Setomaa valla ja Transpordiameti tegevuste kogumaksumus oli 2 286 330 miljonit eurot, millest ca 82% ehk 1 886 844 miljonit eurot rahastati Eesti EL välispiiri programmist 2014-2020. Projekt algas 01.aprillil 2019 ja kestis kuni 31.märtsini 2022.

Projekti „SME Access" kaasrahastas Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.

SME Access

Projekti „SME Access" eesmärk on edendada kohalikku väikeettevõtlust, parandada teede infrastruktuuri, rajada uusi turuplatse ning anda piiriäärsetele ettevõtjatele uusi teadmisi.

Projekti raames kaetakse mustkattega Värska-Saatse vaheline teelõik kuni Saatse piiripunktini ja rekonstrueeritakse Gverston-Krupp-Kulje tee esimene etapp Petseri rajoonis. Kokku rekonstrueeritakse enam kui 20 kilomeetri ulatuses maanteed. Setomaa valda luuakse kolm kergliiklusteed ja rekonstrueeritakse kolm parklat. Samuti rajatakse Petseri linna turuplats ning soetatakse Värska turuplatsi müügiletid. Enam kui 30 väikeettevõtjat ja kohalikku talupidajat nii Eestist kui Venemaalt saavad tulevikus kasutada oma äritegevuses heal tasemel kohalikku teedevõrku ning turuplatse.

Projekti juhtpartner on Setomaa vald. Partneriteks on Petseri rajooni adiministratsioon , Pihkva oblasti majandusarengu ja investeeringupoliitika komiteePihkva oblasti transpordikomitee ning Maanteeamet.

Projekti periood: 01.04.2019 - 30.09.2022

Projekti kogueelarve: Projekti kogueelarve on 5 050 000 eurot, millest Eesti-Vene programmi toetus on 4 039 721,80 eurot.

Projekti ER1 SME Access kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.

Euroopa Liidu Regionaalpoliitika koduleht

Antud väljaanne valmis Euroopa Liidu rahalise abiga. Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt Setomaa vald ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti.

Kontaktisikud:

Raul Kudre, raul.kudre@setomaa.ee, 525 6695

Ulvi Oper, ulvi.oper@setomaa.ee, 5786 9861

Lauri Saar, lauri.saar@setomaa.ee, 520 4526

Allkirjastati suuremahuline Eesti-Vene piiriülese koostöö projekti „SME Access" toetusleping

28. märtsil allkirjastasid Eesti-Vene piiriülese koostöö projekti „SME Access" toetuslepingu projekti juhtpartner Setomaa vald ja Eesti-Vene programmi korraldusasutuse juht Ege Ello.

Projekti „SME Access" eesmärk on edendada kohalikku väikeettevõtlust, parandada teede infrastruktuuri, rajada uusi turuplatse ning anda piiriäärsetele ettevõtjatele uusi teadmisi .

Projekti raames kaetakse mustkattega Värska-Saatse vaheline teelõik kuni Saatse piiripunktini ja rekonstrueeritakse Gverston-Krupp-Kulje tee esimene etapp Petseri rajoonis. Kokku rekonstrueeritakse enam kui 20 kilomeetri ulatuses maanteed. Setomaa valda luuakse kolm kergliiklusteed ja rekonstrueeritakse kolm parklat. Samuti rajatakse Petseri linna turuplats ning soetatakse Värska turuplatsi müügiletid. Enam kui 30 väikeettevõtjat ja kohalikku talupidajat nii Eestist kui Venemaalt saavad tulevikus kasutada oma äritegevuses heal tasemel kohalikku teedevõrku ning turuplatse.

Projektis osaleb Eesti poolt lisaks Setomaa vallale ka Maanteeamet. Venemaa poolel koordineerib projekti tegevusi Pihkva oblasti majandusarengu ja investeeringupoliitika komitee, kes korraldab ka ettevõtete teadmiste ja oskuste parandamisele suunatud tegevusi. Lisaks on partneriteks ka Petseri rajooni administratsioon ja Pihkva oblasti transpordi ja teedevõrgu komitee.

Kogu projekti maksumus on 5 050 000 eurot, millest ca 80% ehk 4 039 721,80 eurot rahastatakse Eesti-Vene piiriülese koostöö programmist.

2021. aastal on projekti lõpuks paranenud teede olukord Setomaal ja Petseri rajoonis, suurenenud on osalevate piirkondade võimekus edendada traditsioonilisi ettevõtlusvorme ja seeläbi on  paranenud regiooni sotsiaalmajanduslik olukord.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu 

 
Lisainformatsioon ja kontaktisikud:
Raul Kudre, raul.kudre@setomaa.ee, 525 6695
Ulvi Oper, ulvi.oper@setomaa.ee, 5786 9861
Lauri Saar, lauri.saar@setomaa.ee, 520 4526
 

 

 


27.02.23

2021.aastal lõpetatud projektid

Toimetaja: REIN JÄRVELILL
31.detsembril 2021 jõudis lõpule 2019.aasta maikuus alanud  projekt „HEALTHY", mille eesmärgiks oli tugevdada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ja nende allüksuste koostööd edendamaks...

Eesti EL välispiiri programmi projekt "HEALTHY"

31.detsembril 2021 jõudis lõpule 2019.aasta maikuus alanud  projekt „HEALTHY", mille eesmärgiks oli tugevdada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ja nende allüksuste koostööd edendamaks...

Projekti partnerid MTÜ Setomaa Liit, Alutaguse vallavalitsus, Ape vald, Engure vald   Projekti eesmärk Maapiirkondade äärealadel elavad inimesed, kes asuvad kaugel...

Eesti-Läti koostööprojekt "Act Local"

Projekti partnerid MTÜ Setomaa Liit, Alutaguse vallavalitsus, Ape vald, Engure vald   Projekti eesmärk Maapiirkondade äärealadel elavad inimesed, kes asuvad kaugel...

Setomaa valla tänavavalgustuse renoveerimine Projekti eesmärgiks on elektrienergia tarbimise vähenemine kuna LED lambid on olemasolevatest valgustitest säästlikumad ning väheneks keskkonda...

Setomaa valla tänavavalgustuse renoveerimine

Setomaa valla tänavavalgustuse renoveerimine Projekti eesmärgiks on elektrienergia tarbimise vähenemine kuna LED lambid on olemasolevatest valgustitest säästlikumad ning väheneks keskkonda...

Projekti eesmärk on arendada Värska külastuskeskuse ümbritsev territoorium välja väliekspositsiooni loomiseks ja aktiivse perepuhkuse teenuste pakkumiseks. Värska külastuskeskus...

Värska külastuskeskuse õueala väliekspositsiooni loomine ja aktiivse puhkuse teenuste välja arendamine

Projekti eesmärk on arendada Värska külastuskeskuse ümbritsev territoorium välja väliekspositsiooni loomiseks ja aktiivse perepuhkuse teenuste pakkumiseks. Värska külastuskeskus...

27.02.23

2020.aastal lõpetatud projektid

Toimetaja: REIN JÄRVELILL
Projekti eesmärk on aidata kaasa Setomaa ettevõtluskeskkonna arengule, kohalike väiketootjate ja käsitöömeistrite jätkusuutlikkuse tagamisele ning seeläbi piirkonna konkurentsivõime...

Lüübnitsa Laat - kohaliku ettevõtluskeskkonna edendamise maineüritus

Projekti eesmärk on aidata kaasa Setomaa ettevõtluskeskkonna arengule, kohalike väiketootjate ja käsitöömeistrite jätkusuutlikkuse tagamisele ning seeläbi piirkonna konkurentsivõime...

Obinitsa lipuväljaku parendamise projekti kestvus on oktoober 2018 kuni veebruar 2020. Eesmärk on rekonstrueerida Obinitsa lipuväljaku parkla, ca 940 m 2  ulatuses ning paigaldada...

Obinitsa lipuväljaku parendamine

Obinitsa lipuväljaku parendamise projekti kestvus on oktoober 2018 kuni veebruar 2020. Eesmärk on rekonstrueerida Obinitsa lipuväljaku parkla, ca 940 m 2  ulatuses ning paigaldada...

2017.aasta märtsikuus algas Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi rahastuse toel  projekt „Omakultuuri piirkondade arendamine ja tutvustamine turismi sihtkohtadena – UNESCO-tourism". ...

Projekt „Omakultuuri piirkondade arendamine ja tutvustamine turismi sihtkohtadena – UNESCO tourism"

2017.aasta märtsikuus algas Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi rahastuse toel  projekt „Omakultuuri piirkondade arendamine ja tutvustamine turismi sihtkohtadena – UNESCO-tourism". ...

Projekti eesmärk on töötada välja ja teostada Setomaale elama kampaania uute elanike piirkonda kutsumiseks. Toetuse suurus:  4000,00 eurot Projekti...

Setomaale elama asumise kampaania korraldamine

Projekti eesmärk on töötada välja ja teostada Setomaale elama kampaania uute elanike piirkonda kutsumiseks. Toetuse suurus:  4000,00 eurot Projekti...

Projekti eesmärk on XXVI Seto Kuningriigipäeva korraldamine, mis on pärimuskultuuril põhinev ja pikkade traditsioonidega mainesündmus. Projekt aitab kaasa Setomaa pärimuskultuuri...

Setomaa mainekujundus ja ettevõtluskeskkonna toetamine Kuningriigipäeva korraldamise kaudu

Projekti eesmärk on XXVI Seto Kuningriigipäeva korraldamine, mis on pärimuskultuuril põhinev ja pikkade traditsioonidega mainesündmus. Projekt aitab kaasa Setomaa pärimuskultuuri...

Projekti eesmärk on luua seto leelole Unesco vaimse kultuuripärandi nimistus olevale mitmehäälsele rahvalaulule keskkond, kus külastaja saab vahetu kogemuse osaliseks nii helis,...

Setomaa Muuseumid Obinitsa muuseumi püsiekspositsiooni "Seto leelost ja sõnolisist" koostamine ja ehitus

Projekti eesmärk on luua seto leelole Unesco vaimse kultuuripärandi nimistus olevale mitmehäälsele rahvalaulule keskkond, kus külastaja saab vahetu kogemuse osaliseks nii helis,...

Projekti eesmärk on tugevdada Seto Tsäimaja jätkusuutlikust, arendades Tsäimajast uuendusliku seto traditsioonilist toidukultuuri austava ja järgiva esindusrestorani Setomaal, mis on...

Setomaa Muuseumid Seto Tsäimaja Baari ja köögi arendus

Projekti eesmärk on tugevdada Seto Tsäimaja jätkusuutlikust, arendades Tsäimajast uuendusliku seto traditsioonilist toidukultuuri austava ja järgiva esindusrestorani Setomaal, mis on...

Projekti eesmärk on pakkuda Tsäimaja ruumides koolituste ja seminaride korraldamise teenust. Projekti tulemusena tekib võimalus luua erinevaid pakette muuseumi külastust, toitlustust ja...

Setomaa Muuseumid Tsäimaja seminariruumi arendus

Projekti eesmärk on pakkuda Tsäimaja ruumides koolituste ja seminaride korraldamise teenust. Projekti tulemusena tekib võimalus luua erinevaid pakette muuseumi külastust, toitlustust ja...

Enne Setomaa valdade (Värska, Mikitamäe, Meremäe ja osa Misso vallast) ühinemist oli koostatud Setomaa kultuuripärandi teemaplaneering Mikitamäe valla ja Värska valla territooriumil. Setomaa...

Setomaa valla miljööalade uuring

Enne Setomaa valdade (Värska, Mikitamäe, Meremäe ja osa Misso vallast) ühinemist oli koostatud Setomaa kultuuripärandi teemaplaneering Mikitamäe valla ja Värska valla territooriumil. Setomaa...

Külastuskeskuse eesmärk on Värska piirkonna ainulaadse ajaloopärandi eksponeerimine ja tutvustamine. Ekspositsioon seob omavahel Petseri Põhjalaagri ning Värska kui kuurortpiirkonna temaatika. ...

Värska Külastuskeskus

Külastuskeskuse eesmärk on Värska piirkonna ainulaadse ajaloopärandi eksponeerimine ja tutvustamine. Ekspositsioon seob omavahel Petseri Põhjalaagri ning Värska kui kuurortpiirkonna temaatika. ...

27.02.23

2019.aastal lõpetatud projektid

Toimetaja: REIN JÄRVELILL
Projekti rahastati  „Eesti maaelu arengukava 2014–2020" meetme 19 „Toetus LEADERi kohalikule arengule" raames ja kohaliku tegevusgrupi Piiriveere Liidri meetmest 1 summas 8502 eurot. ...

Atraktiivsed puhke- ja huvitegevuse alad Meremäe ja Obinitsa külla

Projekti rahastati  „Eesti maaelu arengukava 2014–2020" meetme 19 „Toetus LEADERi kohalikule arengule" raames ja kohaliku tegevusgrupi Piiriveere Liidri meetmest 1 summas 8502 eurot. ...

Projekti toetati Leader-meetmest (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3), mille raames paigaldati Obinitsa külla sisenemisel 4 erisuunas sisenemisel külatähised ja paigaldati Obinitsa parki lastele ...

Obinitsa elukeskkonna parendamine

Projekti toetati Leader-meetmest (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3), mille raames paigaldati Obinitsa külla sisenemisel 4 erisuunas sisenemisel külatähised ja paigaldati Obinitsa parki lastele ...

Seto Talumuuseumi savikoja korstna rekonstrueerimine viidi ellu ja lõpetati 2019. aasta juulis. Eesmärk töökorda saada savikoja põletusahi, et taas viia läbi õpitubasid ning koolitusi. Projekti...

Seto Talumuuseumi savikoja korstna rekonstrueerimine

Seto Talumuuseumi savikoja korstna rekonstrueerimine viidi ellu ja lõpetati 2019. aasta juulis. Eesmärk töökorda saada savikoja põletusahi, et taas viia läbi õpitubasid ning koolitusi. Projekti...

27.02.23

Varem lõpetatud projektid

Toimetaja: REIN JÄRVELILL
  VÄRSKA NOORTEKESKUSE TEGEVUSED 2017-2018 Koostöögrupi programmi toetus muutis Värska noorte koolivälise aja palju mitmekesisemaks ja huvitavaks. 2016 õppeaastal alustasid...

VÄRSKA NOORTEKESKUSE TEGEVUSED 2017-2018

  VÄRSKA NOORTEKESKUSE TEGEVUSED 2017-2018 Koostöögrupi programmi toetus muutis Värska noorte koolivälise aja palju mitmekesisemaks ja huvitavaks. 2016 õppeaastal alustasid...