« Tagasi

Hajaasustuse programm 2019 Setomaa tulemused

Hajaasustuse programmi 2019. aasta taotlusvoorust oli võimalik toetust taotleda kõigil hajaasustusega maapiirkondades elavatel peredel.

Programmist toetatavad tegevused:

·        majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine;

·        elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine;

·        aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine;

·        leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Programm oli avatud kaks kuud alates 11. märtsist. Tähtaegselt, 13. maiks 2019, esitati Setomaa Vallavalitsusele 51 projektitaotlust. Nõuetele vastas riigihaldusministri 22.02.2018 määruse nr 14 „Hajaasustuse programm" kohaselt 47 taotlust. Hajaasustuse programmi hindamiskomisjon tutvus majapidamiste kitsaskohtadega kohapeal ning hindas nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi. Hindamiskomisjoni ettepanekule tuginedes otsustas Setomaa Vallavalitsus 23.07.2019 korraldusega nr 399  „Hajaasustuse programmi 2019 hindamistulemuste kinnitamine ja nõusoleku andmine lepingute sõlmimiseks" eraldada toetust 10 taotlejale. Rahaliste vahendite puudumise tõttu jäeti rahuldamata 37 taotlust.

Kokku eraldati toetusteks 38 524,93 eurot, millest 18 474 eurot rahastatakse riigipoolse toetusena ja 20050,93 eurot Setomaa valla eelarve vahenditest.

Lisainfo: Ulvi Oper, arendusspetsialist, 5786 9861, ulvi.oper@setomaa.ee.