« Tagasi

Vallavara võõrandamine enampakkumise korras

Setomaa Vallavolikogu 26.04.2018 määruse nr 6 Setomaa vallavara valitsemise korra § 34 lõike
3 ning arvestades asjaoluga, et vallavara ei ole kohaliku võimu teostamiseks vajalik ning selle
muul viisil kasutamine ja käsutamine ei ole otstarbekas annab Setomaa Vallavalitsus
 
k o r r a l d u s e:
1. Võõrandada enampakkumise korras alljärgnevad Setomaa valla varad:
1.1 sõiduauto Citroën C4, registreerimistunnusega, 497 MLS, alghinnaga 1 200 eurot;
1.2 sõiduauto Hyundai Sonata, registreerimistunnusega 448 BAO, alghinnaga 1 500 eurot.
2. Enampakkumised esitada kinnises ümbrikus Setomaa Vallavalitsusele hiljemalt 23.09.2019
kella 10-ks. Ümbrikute avamine toimub 23.09.2019 kell 10.30 Setomaa Vallavalitsuses III
korrusel.
3. Varadega saab tutvuda eelnevalt kokkuleppel haldusjuht Tarmo Kõivuga (Kõiv).
4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
5. Korralduse peale võib esitada vaide Setomaa Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teadasaamise päevast või päevast, mil oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras ja tähtaegade