« Tagasi

Volikogu 26.09.2019 istungi kokkuvõte

Setomaa Vallavolikogu istungil 26.09.2019 Värskas:

kinnitati „Setomaa valla arengukava 2019-2028"

kehtestati „Setomaa valla huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord"

muudeti Setomaa Vallavolikogu 29.03.2018 määrust nr 5 „Kultuuri- ja spordisündmuste toetamise kord"

muudeti Setomaa Vallavolikogu 26.04.2018 määrust nr 8 „Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord"

nõustuti Piiriveere ja Toomõlumbi kinnistutel Miikse uuringuruumis geoloogilise uuringu loa andmisega OÜ-le Relsiit Haldus (registrikood 12602017) tingimustel: mitte teha uuringu jaoks vajalikke puurauke kohaliku tee 4600093 Miikse-Lillmaa-Põld teekaitsevööndisse, kaevadamise loa saamisel liikluskoormuse tõusmisel tagada kasutatavatel teedel tolmuvaba kate, kui uuringud või kaevandamine mõjutavad kohalikke salvkaeve, tagada elanikele veevarustus, edaspidistes tegevustes kaasata Setomaa valda ja kohalikke elanikke.

otsustati lugeda tuvastatuks Meremäe külas asuvate garaažide peremehetus ja võtta ehitis arvele Setomaa valla omandina

otsustati lugeda tuvastatuks Usinitsa külas asuva lauda peremehetus ja võtta ehitis arvele Setomaa valla omandina.

 

Dokumendiregister: Setomaa Vallavolikogu õigusaktid