« Tagasi

Volikogu istung 29.10.2020

Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 29.10.2020 kell 15:00 Setomaa Vallavalitsuse Mikitamäe teeninduspunktis alljärgneva päevakorra projektiga. 
 
PÄEVAKORRA PROJEKT:
 
1. Vallavalitsuse infominutid. Vallavanem Raul Kudre
2. Ani detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
3. Arvamuse andmine maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse kohta Värska ravimudakarjääris
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Volli Rõžikov
4. Vaideotsus Setomaa Vallavolikogu 27.08.2020 otsuse nr 21 „Arvamuse andmine Miikse liivakarjääri mäeeraldise keskkonnaloa taotluse kohta" kohta
Ettekandja Martin Sulp, kaasettekandja Volli Rõžikov
5. Määruste kehtetuks tunnistamine
Ettekandja Erika Joonas, kaasettekandja Raivo Kunst
6. Setomaa vallas tegutsevate rahvaraamatukogude ümberkorraldamine
Ettekandja  Karin Viljus, kaasettekandja Aarne Leima
7. Setomaa Vallavolikogu 27.12.2018 otsuse nr 63 „Setomaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseis" muutmine
Ettekandja  Karin Viljus, kaasettekandja Vello Saar
8. Setomaa Vallaraamatukogu põhimäärus
Ettekandja  Karin Viljus, kaasettekandja Aarne Leima
9. Kultuuriürituste toetamiste kord
Ettekandja  Karin Viljus, kaasettekandja Aarne Leima
10. Sporditegevuse toetamise kord
Ettekandja  Karin Viljus, kaasettekandjad Piret Kase ja Aarne Leima
11. Setomaa Vallavolikogu 26.09.2019 määruse nr 13 „Setomaa valla huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord" muutmine
Ettekandja  Karin Viljus, kaasettekandja Piret Kase
12. Teiste kohaliku omavalitsuse üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine
Ettekandja  Karin Viljus, kaasettekandja Vello Saar
13. Esindajate nimetamine Setomaa valla haridusasutuste hoolekogudesse
Ettekandja  Karin Viljus, kaasettekandja Piret Kase
14. Audiitori määramine
Ettekandja  Leie Hääl, kaasettekandja Vello Saar
15. Setomaa Vallavolikogu haridus- ja spordikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Ettekandja Martin Sulp
16. Setomaa Vallavolikogu haridus- ja spordikomisjoni koosseis
Ettekandja haridus- ja spordikomisjoni esimees
17. Avaldused, kirjad
18. Järgmine istung
 
Rein Järvelill
Vallavolikogu esimees
 
Eelnõud ja lisamaterjalid Amphoras: 1-4 Volikogu istungile esitatavad algmaterjalid