« Tagasi

Väga nakkav lindude gripp ohustab kõiki linnupidajaid

Kõrge patogeensusega lindude grippi on tuvastatud peamiselt põhjarannikult surnuna leitud veelindude seas. Siiski ohustab haigus tervet Eestit, sest peagi on hoogustumas lindude ränne ning nakkuse levik võib veelgi suureneda.

(allpool ka venekeelne tekst)

Kaitse oma kodulinde

 

Kodulindude lindude grippi nakatumise vältimisse saab panustada iga linnupidaja. Lindude gripi leviku tõkestamiseks kehtestas Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) alates 1. märtsist üle-eestilise kodulindude väljas pidamise piirangud. See piirang kehtib kõigile kodulindude pidajatele. Lisaks lindude seespidamisele on väga oluline registreerida oma lindude pidamise koht PRIA põllumajandusloomade registris. Nõnda saab amet operatiivselt viiruse levikut tõkestada ja olla sellel keerulisel ajal linnupidajatele toeks. Registris olek on oluline, muuhulgas ka selleks, et kui linnud tuleb tõepoolest hukata, on võimalik taotleda riigilt nende hüvitamist.

 

Majanduskahju võib olla laastav

Väga nakkava lindude grippi viiruse tüve H5N8 puhul, mis Eestis levib on tegemist eriti ohtliku loomataudiga. Eriti ohtlikeks loetakse loomataudid, mis on kiiresti levivad ja inimese poolt raskesti kontrollitavad. Lindude gripi puhul on tegemist on väga nakkava, ägedalt kulgeva ja suurt suremust põhjustava viirushaigusega, millel puudub ravi. Kui eriti ohtlik lindude gripp diagnoositakse kodulindudel, siis haiguse edasise leviku ärahoidmiseks kodulinnud hukatakse ning sööt, söödanõud, jäätmed ja muu materjal, mis on haigusega saastunud töödeldakse või hävitatakse. Samuti kuuluvad hävitamisele nakatunud lindudelt pärit loomsed saadused – linnuliha ja munad. Kogu linnupidamishoone tuleb desinfitseerida.

Euroopa riikides on alates 2020. a oktoobrist kõrge patogeensusega lindude gripi leviku vältimiseks hukatud üle 10 miljoni kodulinnu. Seega põhjustab väga nakkav lindude gripp suurt majanduslikku kahju. Ametile teadaolevalt on täna Eestis üle 2500 linnupidaja, neist üle tuhande linnuga linnupidamishooneid on üle saja. Lisaks leidub palju linnupidajaid, kes võtsid endale kanad eriolukorra ajal, kuid pole end arvele võtnud. Seega võib linnupidajate tegelik arv olla kordi suurem.

Linnugripi peamised sümptomid:
-    harja, lokutite ja näopiirkonna turse;
-    isutus, uimasus kõhulahtisus;
-    linnud hingeldavad ja hari ning lokuti muutuvad siniseks;
-    munatoodangu järsk langus.

Selleks, et kaitsta oma kodulinde:
-    hoia linde siseruumis ning väldi igasugust kokkupuudet metslindudega;
-    ära lase kõrvalisi isikuid oma lindude juurde;
-    enne lindude juurde minemist ja nende toitmist, pese käed ning vaheta riided ja jalanõud.
-    juhul kui märkad ebatavalist suremust, siis teavita sellest veterinaararsti.
-    välisriigist tohib linde ja haudemune tuua vaid veterinaarsertifikaadi alusel.

Mida teha kui leiate surnud linnu:
-    Juhul, kui leiate hukkunud veelinde (haned, luiged), hulganisti surnud metslinde või surnud röövlinnu (kullid, kotkad) korjuse, siis palume sellest teavitada helistades infotelefonil +372 605 4767. Kindlasti ei tohiks ise linde kokku koguda ning neid kuhugi toimetada, sellega võite viiruse levikut suurendada. Vajadusel võtab amet ka proovid.
-   Kodulinnu surmast teavitada veterinaararsti, kellelt saad edasised suunised.

Rohkem infot saab vaadata Põllumajandus- ja Toiduameti veebilehelt https://pta.agri.ee/, sinna on kokku kogutud ka vastused korduma kippuvatele küsimustele. Lisaks uuendame iganädalaselt lindude gripi leviku kaarti ja muud olulist infot. Operatiivselt leiab infot ka ameti Facebook kontol.

Высокопатогенный грипп птиц угрожает всем птицеводам

 

Высокопатогенный грипп птиц был выявлен в основном среди мертвых водоплавающих птиц на северном побережье страны. Однако болезнь угрожает всей Эстонии, поскольку вскоре ожидается миграция птиц, и распространение инфекции может возрасти еще больше.

 

Защитите своих птиц

 

Любой, кто занимается разведением птиц, может внести свой вклад в профилактику птичьего гриппа среди домашней птицы. Чтобы предотвратить распространение птичьего гриппа, с 1 марта Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA) ввел по всей Эстонии ограничения на содержание птицы на свежем воздухе. Это ограничение распространяется на всех, кто занимается разведением птиц. Наряду с содержанием птиц в помещениях крайне важно зарегистрировать место содержания птицы в регистре сельскохозяйственных животных PRIA. Тогда департамент сможет оперативно предотвратить распространение вируса и поддержать птицеводов в эти трудные времена. Регистрация крайне важна, в частности, для того, чтобы, если птиц действительно придется уничтожить, можно было подать заявку на компенсацию от государства.

 

Экономический ущерб может быть огромным

Высокопатогенный штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который сейчас распространяется по Эстонии, является особенно опасным заболеванием животных. Особенно опасными считаются болезни животных, которые быстро распространяются и трудно поддаются контролю со стороны человека. Птичий грипп — это очень заразное, тяжело протекающее и крайне смертельное вирусное заболевание, лечения от которого не существует. Если у домашней птицы будет диагностирован особо опасный птичий грипп, то для предотвращения дальнейшего распространения болезни птицы будут уничтожены, а зараженные болезнью корма, емкости для корма, отходы и другие материалы будут переработаны или уничтожены. Уничтожению подлежат также продукты животного происхождения от зараженных птиц — мясо птицы и яйца. Всё здание, где содержится птица, должно быть продезинфицировано.

С октября 2020 года в европейских странах, чтобы предотвратить распространение высокопатогенного гриппа птиц, было уничтожено более 10 миллионов домашних птиц. Таким образом, крайне заразный птичий грипп наносит сокрушительный экономический ущерб. По сведениям департамента, сегодня в Эстонии насчитывается более 2500 птицеводов, среди них — более сотни птичников, в которых содержится более тысячи птиц. Кроме того, имеется много птицеводов, которые во время чрезвычайной ситуации взяли на содержание кур, но не зарегистрировали их. В результате реальное количество птицеводов может быть во много раз больше.

Основные симптомы птичьего гриппа:
- отек гребня, бородки и морды;
- потеря аппетита, сонливость, диарея;
- птица задыхается, а гребень и бородка синеют;
- резкое падение яйценоскости.

Чтобы защитить свою домашнюю птицу:
- держите птиц в помещении и избегайте любого контакта с дикими птицами;
- не позволяйте посторонним лицам приближаться к вашим птицам;
- вымойте руки и смените одежду и обувь, прежде чем подходить к птицам и кормить их;
- если вы заметили необычную смертность, сообщите об этом своему ветеринару;
- птицу и инкубационные яйца можно ввозить из-за границы только на основании справки о состоянии здоровья.

Что делать, если вы нашли мертвых птиц:
- Если вы обнаружите павших водоплавающих птиц (гусей, лебедей), в большом количестве мертвых диких птиц или мертвых хищных птиц (орлы, ястребы), сообщите об этом по справочному телефону +372 605 4767. Ни в коем случае не стоит собирать птиц самостоятельно и куда-то их доставлять, так как тем самым вы можете усугубить распространение вируса. При необходимости департамент берет пробы.
- О смерти домашних птиц необходимо сообщать ветеринарному врачу для получения дальнейших указаний.

Более подробная информация доступна на веб-странице Сельскохозяйственного и продовольственного департамента https://pta.agri.ee/, там также имеются ответы на часто задаваемые вопросы. Кроме того, мы еженедельно обновляем карту распространения птичьего гриппа и другую важную информацию. Вы также можете найти оперативно публикуемую информацию на странице департамента в Facebook.

Põllumajandus- ja Toiduamet