« Tagasi

Detailplaneeringu koostamise algatamine Lüübnitsa külas

Setomaa Vallavolikogu on algatanud 26.08.2021 otsusega nr 18 Lüübnitsa külas Vana tn 38 detailplaneeringu koostamise ja sama otsusega jätnud algatamata  keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).

Planeeringuala suurus on 4700 m²  hõlmates 46501:001:0243 katastriüksust ja osaliselt Pihkva järve.

Detailplaneeringu koostamise algatamise eesmärgiks on ehituskeeluvööndi vähendamine, olemasolevale elamumaale ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu, kuni kahe abihoone, kaldakindlustuse, paatide sildumiskoha, lainerahustusseina ja slipi rajamine.KSH jäeti algatamata keskkonnamõju hindamise ja  keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse alusel ning arvestades, et planeeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

Otsusega on võimalik tutvuda valla veebilehel ja tööpäeviti Setomaa valla kantseleis.

 

Setomaa Vallavalitsus