« Tagasi

Oktoobrikuu teisel laupäeval toimub Värskas kultuurikeskuses XIII Seto Kongress, saadikuid saab esitada 1. oktoobrini

Oktoobrikuu teisel laupäeval toimub Värskas kultuurikeskuses XIII Seto Kongress, saadikuid saab esitada 1. oktoobrini

XII Seto Kongress toimub 9. oktoobril 2021. aastal.

XIII Seto Kongress, mis on Setomaa ja seto rahva esinduskogu ning arutab probleeme ja langetab otsuseid, mis puudutavad Setomaa kultuurilist, majanduslikku ja poliitilist arengut, jäi möödunud aastal pandeemia leviku tõttu ära ja selle asemel toimus kongressi ümarlaud-tsõõriklaud, millest võeti osa nii lähemalt kui kaugelt ning otsustai kongress lükata tänavusele aastale.

Seto kongress  on Setomaa ja seto rahva esinduskogu. Seto Kongress arutab probleeme ja langetab otsusKid, mis puudutavad Setomaa kultuurilist, majanduslikku ja poliitilist arengut. Seto Kongress toimub korraliselt iga kolme aasta tagant. Eelmine, XII Seto Kongress toimus 9. oktoobril 2017 Värskas.

Seto Kongress valib oma otsuste täideviimiseks ja teiste Setomaa probleemide lahendamiseks 13-liikmelise Vanemate Kogu, mis tegutseb järgmise kongressini. Vanemate Kogu valib enda hulgast peavanema, abivanema ja sekretäri. Vanemate Kogu liikme väljalangemisel astub töösse kongressil valitud varuliige. Vanemate Kogu annab oma tegevusest aru Seto Kongressile.

Seto Kongress valis Seto Kongressi Vanemate Kogu, kuhu kuuluvad Aarne Leima, Raul Kudre, Aare Hõrn, Rein Järvelill, Annabel Huik, Vello Saar, Ahto Raudoja, Jane Vabarna, Ingrit Kala, Elvi Nassar, Igor Taro, Villu Lillmaa, Rieka Hõrn. Vanemate kogu peavanem on Aare Hõrn

Seto Kongressi eesmärkide ja otsuste täideviimise toetamiseks on loodud ja tegutseb vabatahtlik ühendus Seto Kongressi Tugiühing.

Vanemate kogu kutsubki üles esitama tulevale kongressile saadikuid.

Saadikuid XIII Seto Kongressile saab valida 1. oktoobrini 2021.

Lähemalt vaata siit

Saadikute esitamise vorm

 

Aare Hõrn, peavanem:

„A timahavanõ kongressi aigu saa täüs 100 aastat ku Petsereh tulle kokko I Setu Kongress.

Tahami hiitä pilgu mis om 100 aastaga setodõ ja Setomaa eloh olnu. I Setu Kongressil säeti haridusõelo kõrraldamist, koolimajjo ehtämist, kutsõkuulõ tegemist, väärnimmi pandmist, maijõ krunti ajamist,setude ajakirjanduslikku häälekandjat,seltse tegemist, laulupidodõ kõrraldamist, muuseumi asutamist.

2023 aastagal saa 30 aastat III Seto Kongressist Värskah koh säeti tsihi koh taheti õt: sõlmitasi riike vaihõl Setomaa põliselanike majanduslike, kultuurilisi, usulisi ja poliitilisi õiguste lepingu sõlmimist ,kontrolljoonõ ületämisõ rahvalõ sobilikku kõrraldamist,Petseri maakonna taastamist, maa ja omandireformi kiirõndamist Setomaal,majandusõ elvavdamisõst käsitledä Petserimaad eelisarendus piirkonnana,luvva stipendimufond seto keele ja kultuuri oppamisõst,luvva teaduslike ja praktiliste uuringute jaost Võru-Setu Instituut,algatada Setu rahvuspargi loomine,taotleda riiklikku toetust setu muuseumile, toetada Setomaalt peri nuuri opmist korgkoolõh ni näide tagasitulõkit Setomaalõ.

Tahami säädä seto rahva ja Setomaa tsihte  järgmisõst 30 aastagast.

XIII Seto Kongress toimus 09.10.21. Verskah, kultuurikeskusõh. Kongressil peetäs kinni VV taudikõrrast.Kongress kandas üle ka arvutih.

Kongressi kotsilõ saa kaija  www.setomaa.ee koh järest pandas tiidmis mano.

Raudoja Ahto tege Seto Kongress 100 näitusõ."