« Tagasi

Volikogu moodustas alatised komisjonid ja valis neile juhid

Lisaks vallavanema valimisele, moodustati 24. novembri volikogu istungil volikogu alatised komisjonid ning valiti neile esimehed ja aseesimehed.

 

Volikogu otsustas moodustada seadusega pandud ülesannete täitmise korraldamiseks, erinevate eluvaldkondade küsimuste arutamiseks ja vallavolikogu õigusaktide eelnõude menetlemiseks vallavolikogu alatised komisjonid ja määrata nende tegevusvaldkonnad järgmiselt 5-liikmeline revisjonikomisjon ning vähemalt 7-liikmelised eelarvekomisjon, arengu- ja planeeringukomisjon, majandus- ja turvalisuskomisjon, sotsiaalkomisjon, haridus- ja noorsookomisjon, kultuuri- ja spordikomisjon ja külaelukomisjon.

 

 

Revisjonikomisjon ülesandeks vallavalitsuse kontrollimine ja hindamine, valla ametiasutuste ja vallavalitsuse hallatavate asutuste ning Setomaa valla valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse kontrollimine ja hindamine. Samuti Setomaa valla vara kasutamise sihipärasuse hindamine ja kontrollimine ning vallaeelarve täitmise kontrollimine ja hindamine. Esimeheks valiti Arno Vares, aseesimees Margus Palok.

 

Eelarvekomisjoni ülesanne on valla eelarve, lisaeelarve ja eelarvestrateegia eelnõu menetlemine ning eelarve täitmise kontrollimine. Valla ametiasutuse ja hallatavate asutuste struktuuride ning palgajuhendi kehtestamise otsustamisel ettepanekute tegemine ning vastavate eelnõude kohta seisukohtade andmine. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktides 2-8¹ sätestatud küsimuste otsustamisel ning kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadusega volikogu pädevuses olevate küsimuste otsustamisel ettepanekute tegemine ning vastavate eelnõude kohta seisukohtade andmine. Eelarvekomisjoni esimees on Imre Liivago, aseesimees Karel Kõomägi

 

Arengu- ja planeeringukomisjoni ülesandeks on valla arengu planeerimine, arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu menetlemine ja eelnõude koostamises osalemine. Valla arenguks vajalike projektide kavandamine ning projektide kohta arvamuse andmine ning ettevõtluse ja turismisektori infrastruktuuri arendamine, ruumilise planeerimise, maakorralduse ja ehitustegevuse eelnõu menetlemine ja eelnõude koostamises osalemine. Arengu- ja planeeringukomisjoni esimees on Lembit Lassik, aseesimees Raivo Kunst.

 

 

Majandus- ja turvalisuskomisjoni ülesandeks on valla kommunaalmajanduse (elamumajandus, vee- ja kanalisatsioonivarustus, teedemajandus ja liikluskorraldus, valla heakorrastus, sooja- ja elektrimajandus, taastuvenergia, tänavavalgustus,  jäätmekäitlus ning keskkonnahoid) arendamine ning vastavates valdkondades vallavolikogule ettepanekute tegemine. Korrakaitse, avaliku korra, liiklusohutuse, ühistranspordi ja elanikkonna turvalisuse arendamine ning vastavates valdkondades vallavolikogule ettepanekute tegemine. Majandus- ja turvalisuskomisjoni esimees on Raivo Kunst, aseesimees Üllar Tamm.

 

Sotsiaalkomisjoni ülesandeks on sotsiaalhoolekande ja sotsiaalteenuste arendamine ning vastavates valdkondades vallavolikogule ettepanekute tegemine ja vastavate eelnõude kohta seisukohtade andmine, rahvatervise tagamisega seotud meetmete ning arstiabi ja tervishoiukorralduse arendamine ja koordineerimine ning vastavates valdkondades vallavolikogule ettepanekute tegemine. Sotsiaalkomisjoni esimees on Einar Oinak, aseesimees Aivar Adari.

 

Haridus- ja noorsookomisjoni ülesandeks on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse ja huvikooli seadusega kooli pidaja ülesannete täitmiseks vallavolikogule ettepanekute tegemine ning vastavate õigusaktide eelnõude kohta seisukohtade andmine. Seto keele säilimise ja arengu kavandamine ning jätkusuutlikkuse tagamiseks ettepanekute tegemine. Haridusasutuste tegevuse korraldamise ning majandamise kohta ettepanekute tegemine ja noorsootöö seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks vallavolikogule ettepanekute tegemine ning vastavate õigusaktide eelnõude kohta seisukohtade andmine.  Samuti ka noorsootöö valdkonna valla poolse rahastuse põhimõtete ja programmide kavandamine.  Haridus- ja noorsookomisjoni esimees on Piret Kase, aseesimees Arno Vares.

 

Kultuuri- ja spordikomisjon ülesandeks on kultuuriväärtuste säilitamiseks, kultuuripärandi jätkamiseks ja kultuuritöö arendamise programmide kavandamine ning vastavate õigusaktide eelnõude kohta seisukohtade andmine. Rahvaraamatukogu seaduse ja muuseumiseadusega vastava munitsipaalasutuse pidaja pädevusse antud ülesannete kohta ettepanekute tegemine ning vastavate õigusaktide kohta arvamuse andmine. Kultuuriasutuste tegevuse korraldamise ning majandamise kohta ettepanekute tegemine. Vallas spordi korraldamiseks ja edendamiseks programmide kavandamine ning spordiseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannetest lähtuvalt vallavolikogule ettepanekute tegemine ning vastavate õigusaktide eelnõude kohta seisukohtade andmine. Valla poolsete tunnustamise põhimõtete kavandamine ning vastavate õigusaktide eelnõude kohta seisukohtade andmine. Kultuuri- ja spordivaldkonna valla poolse rahastuse põhimõtete ja programmide kavandamine. Kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Oliver Lillestik, aseesimees Lembit Lassik.

 

Külaelukomisjon on moodustatud  kodanikuühiskonna arendamise põhimõtete kujundamiseks ja arendamiseks vallavolikogule ettepanekute tegemine. Seltsitegevuse, maaelu, külaliikumise ja mittetulundusühingute toetamiseks valla poolse rahastuste põhimõtete ja programmide kavandamine. Vabaühenduste, maa- ja külaelu edendamise arengukavade koostamises osalemine ning vastavate õigusaktide eelnõude kohta seisukohtade andmine; külade arengu kavandamine ja jätkusuutlikkuse tagamine ning külavanemate ja -liidrite tekkimise soodustamine; valla jätkusuutlikkuse tõstmiseks erinevate programmide ja meetmete (maale elama jt) kavandamine ja soodustamine;  seltsitegevuse ja külaelu puudutavate probleemide lahendamisele kaasa aitamine; miljööväärtuslike alade, kaunite külade ja kodude tunnustamise põhimõtete kujundamiseks ja arendamiseks vallavolikogule ettepanekute tegemine. Külaelukomisjoni esimees on Aarne Leima, aseesimees Karel Kõomägi.