« Tagasi

Energiakulude suurenemise hüvitamine Setomaa vallas

Energiakulude suurenemise hüvitamine Setomaa vallas

 

Toetust saab küsida, kui sissetulek on:

1 inimese kohta – 1126 eurot

1 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) – 1464 eurot

täiskasvanuga pere (sh üle 14-aastased lapsed) – 1689 eurot

2 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) – 2027 eurot

3 täiskasvanuga pere kohta (sh üle 14-aastased lapsed) – 2252 eurot

2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (alla 14-aastased)- 2365 eurot

2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (1 alla 14-aastane ja 1 üle 14-aastane) – 2590 eurot

2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (üle 14-aastased)- 2815 eurot

Sissetulekute hulka kuuluvad:

palgatulu, sh välismaalt saadud palgatulu;

ettevõtlustulu;

kasu vara võõrandamisest;

renditulu ja litsentsitasud;

intressid ja dividendid;   

pensionid, stipendiumid, toetused, preemiad ja hasartmänguvõidud;   

kindlustushüvitised ja väljamaksed pensionifondist;

madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu;

saadud elatisraha (makstud elatisraha arvatakse sissetulekust maha).

Sissetulekute hulka EI kuulu:

üksi elava pensionäri toetus;

riigi või omavalitsuse makstud ühekordsed toetused (näiteks ei arvata sissetuleku hulka omavalitsuse makstav täiendav sotsiaaltoetus, sünnitoetus, matusetoetus);

omavalitsuse õigusaktide kohaselt perekonna sissetulekust sõltuvaid või konkreetse teenuse kulu kompenseerimiseks määratud omavalitsuse poolt makstud perioodilisi toetusi, näiteks lasteaia ja koolilõuna toetus, lasteaia kohamaksu toetus, lapsehoiutoetust.

puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstud toetusi (v.a. puudega vanema toetus). Näiteks puudega lapse toetus, puudega tööealise inimese toetus, puudega vanaduspensioniealise inimese toetus, õppetoetus, töötamistoetus, rehabilitatsioonitoetus ja täienduskoolitustoetus.
NB! Puudega vanema toetus, mida makstakse samuti puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel, arvestatakse perekonna sissetulekute hulka.

riigi tagatisel antud õppelaenu;

tööturuteenuste ja toetuste seaduse alusel või struktuuritoetuste vahenditest makstud stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust;

õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel makstud põhitoetust, vajaduspõhist eritoetust, vajaduspõhist õppetoetust ja õppeasutuse moodustatud eritoetuse fondi vahenditest makstud toetust;

töist sissetulekut, mille on saanud põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes õppiv keskhariduseta laps kuni 19-aastaseks saamiseni või pärast 19-aastaseks saamist kuni jooksva õppeaasta lõpuni või õpilase kooli nimekirjast välja arvamiseni.

õppimist ja töötamist soodustavaid stipendiume ning toetusi;

konkreetse kulu või kahju katmiseks saadud hüvitisi (konkreetse asja purunemise/kadumise/hävimise korral selle sama asja asendamiseks makstud hüvitis);

lähedastelt toimetuleku parandamiseks saadud rahalisi toetusi ja kingitusi.

Setomaa vallas on energiatoetust võimalik taotleda ainult Setomaa vallas registreeritud isikutel (vähemasti 1 pereliige peab olema Setomaa valda registreeritud). Kui taotlejate tegelik ja peamine elukoht on Setomaa vallas, kuid nende registreeritud elukoht on teises kohalikus omavalitsuses, siis peavad nad toetuse saamiseks pöördume omavalitsusse, kus on nende registreeritud elukoht

ENERGIAKULUDE  HÜVITAMISEKS TOETUST MAKSTAKSE, KUI

elekteri ühiku hind on suurem 12 s/kWh

gaasi ühiku hind on suurem 4,9 s/kWh,

kaugkütte puhul kui hind on võrreldes 31.01.21 seisuga kallinenud ja on kõrgem kui 78€/MWh (7,8 s/kWh)

Peredele hüvitatakse 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel alates 78 €/MWh (7,8 s/kWh). Näiteks: oktoobris tarbitud elektrienergia kogumaksumus oli 100 eurot, tarbimine oktoobris oli 600 kWh, ühikuhind on seega 16,67 s/kWh (100/600), ülekulu on järelikult 4,67s/kWh (16,67-12) ja toetust makstakse 80% ülekulust ehk 3,736 s/kWh x 600kWh=22,42€.

 

Esialgse info selle kohta, kas perel on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla annab Rahandusministeeriumi poolt väljatöötatud energiakulu hüvitamise kalkulaator. Kalkulaatori saab arvestusi teha täisühikutes. Kalkulaator

TOETUSE TAOTLEMINE

Vähemkindlustatud üksi elavatele isikutele ja  leibkondadele energiakulude kallinemise mõjude leevendamiseks toetuse maksmist alustatakse jaanuaris 2022.

Energiakulude kallinemise osaliseks hüvitamiseks on toetust võimalik taotleda tagasiulatuvalt viis kuud, st veebruaris 2022 saab taotleda toetust 2021. a septembri, oktoobri, novembri, detsembri ja/või jaanuari tarbimise alusel koostatud arvete osas. Soovitame tingimustele vastavatel toetuse taotlejatel vaadata üle ja koguda kokku oma viie kuu energiaarved.

Taotlusi saab esitada 2022. aasta 31. maini

Elektroonselt saab energiakulude kallinemise mõjude leevendamise toetuse

taotlemise avaldust ja dokumente esitada e-posti teel aadressile energiatoetus@setomaa.ee

Sotsiaaltööspetsialisti juures teeninduspunktides saab eelnevalt sotsiaaltöötajaga telefoni teel aega kokku leppides taotlusi esitada alates 17.jaanuarist

Telefonid: +372 5660 0390, +372 5385 4990, +372 517 9609

Avalduse vorm on kättesaadav siit: Energiakulude leevendamise toetuse taotlus


Taotlust menetlev ametnik kontrollib taotleja vastavust tingimustele, arvutab välja toetuse suuruse ning teeb toetuse maksmise või maksmata jätmise otsuse 35 tööpäeva jooksul taotlejalt kõigi vajalike dokumentide saamisest arvates.

Vallavalitsus kannab toetuse üle taotleja soovitud arvelduskontole seitsme tööpäeva jooksul positiivse otsuse tegemisest arvates.

Toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid

andmed perekonnaliikmete sissetulekute kohta, sh tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta (nende olemasolu korral), ning vallavalitsuse menetleva spetsialisti  nõudmisel ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust taotletakse. Toetuse taotlemisel pärast 10. kuupäeva ei pea maksustatud tulude kohta tõendeid esitama, sest toetust menetleval spetsialistil on õigus ja võimalus teha päringuid vastavatesse registritesse, sh Maksu- ja Tolliametisse, Töötukassasse, Sotsiaalkindlustusametisse jmt.

eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid (arved) energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse (elekter, gaas ja/või kaugküte)

tõendid, et tegemist on taotleja ja tema perekonna tegeliku elukohaga, kui nende alaline või peamine elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast (nt üürileping, omaniku kinnitus vmt);

kui eluruumi kasutatakse osaliselt ettevõtluseks ja osa energiatarbimise kuludest on ettevõtlusega seotud, esitatakse koos arvega ettevõtlusega seotud kulude osakaal.

Arvetel peavad olema tuvastatavad järgmised andmed:

tarbitud elektri kogus (kWh või MWh) ja elektrikulud kokku (eurodes);

tarbitud gaasi kogus (kWh või MWh või m³) ja gaasikulud kokku (eurodes);

kaugkütte kulud kokku (eurodes), kui taotleja elab konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas;

kaugkütte kulud kokku (eurodes) ning kuu keskmine või kuu lõpu seisuga ühikuhind (kWh või MWh) taotlusega hõlmatud kuul ja 2021. aasta jaanuaris, kui taotleja ei ela konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas.

Kui taotleja arvel puuduvad eelnimetatud andmed, peab taotleja täiendavalt esitama korteriühistu väljavõtte nõutud andmetega vastava eluruumi kohta või korteriühistu puudumise korral kortermajale esitatud arve ja arvestuse taotleja eluruumi osa kohta.

Toetust saab taotleda üksi elava isiku või perekonna alalise või peamise elukohaga seotud kulude hüvitamiseks (ainult ühe elukoha kulude alusel).

NB! Kui on taotlejad, kes tasuvad makse eest otsekorralduslepingute alusel, siis palun sotsiaaltöötaja juurde kaasa võtta  id-kaart ning  paroolid, et saaksime aidata Teid vajadusel toetuse taotlemiseks vajalike dokumentide  leidmisel ja väljatrükkimisel.

Valitsuse info energiakulude hüvitamise kohta leiab rahandusministeeriumi kodulehelt.

 

 

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED (KKK)

Millal võetakse taotlusi vastu?

Setomaa vallas võetakse taotlusi  vastu alates jaanuarist. Menetlusaeg on 35 tööpäeva. Taotluse võib esitada tagasiulatuvalt 5 eelneva kuu kohta alates septembrist 2021.

Elektroonselt saab saata energiakulude suurenemise toetuse taotlust ja dokumente saab esitada e-posti teel aadressile energiatoetus@setomaa.ee

Taotluse vorm on kättesaadav Setomaa valla koduleheküljelt: Energiakulude leevendamise toetuse taotlus

Kas on olemas ka toetuse taotlemise blankett või sobib vabas vormis avaldus? Kas peaks olema digiallkirjastatud?

Toetuse taotluse blankett on kättesaadav  kodulehel. Avaldus võib olla ka vabas vormis. Kui avaldus saadetakse e-postiga, peab see kindlasti olema digitaalselt allkirjastatud.

Mis kellaaegadel on vastuvõtt? Kas seoses COVID19-ga on mingid nõuded/reeglid?

Taotlusi võetakse vastu tööpäevadel kell 8.30-16.00. Seoses COVID19 viiruse levikuga on vajalik eelnevalt telefoni teel vastuvõtule aeg kokku leppida  piirkonna sotsiaaltööspetsialistiga.

Milline peab olema pere sissetulek, et toetust saada?

Toetuse maksmise piir – leibkonna ühe inimese kohta 1126 eurot, iga järgmise vähemalt 14-aastase liikme kohta arvestatakse toetuse maksmise piir koefitsiendiga 0,5 ja alla 14-aastaste laste puhul koefitsiendiga 0,3.

Kes kuuluvad minu perekonda , keda loetakse perekonnaliikmeteks?

Perekonnaliikmeteks loetakse isikud, kes elavad samas eluruumis ja keda seob ühine majapidamine. Ühiseks perekonnaks loetakse suhtes olevad isikud ka siis, kui perekonnal on mitu elukohta ja nad on erinevatesse kohtadesse rahvastikuregistri kohaselt sisse kirjutatud. Perekonna osaks loetakse ka isikud, kes ajutiselt viibivad mujal (nt töö tõttu). Määravaks on nende peamine või alaline elukoht. Üldjuhul ei moodusta alla 18-aastased lapsed ja noorukid oma vanematest eraldi perekonda. Ühises eluruumis (majas, korteris) elavad isikud moodustavad üldjuhul ühe perekonna. Eluruumis võib ka elada isikuid, kes ei kuulu ühte perekonda. Seda juhul, kui neil on kindlaks määratud eraldi elamispind (vähemalt tuba või eraldatud osa toast), kusjuures osa ruumidest võib olla leibkondade ühiskasutuses, ning kui nad majandavad iseseisvalt, kasutades omaette rahalisi, toidu ja muu majapidamise ressursse.

Kas mul on õigus toetust saada?

Palun kontrolli seda kalkulaatori abil

Kas ma saan toetust oma  Võru vallas asuva maakodu energia arvete osas, kui mu peamine elukoht on Värskas korteris?

Ei, toetust on võimalik saada ainult ühe, peamise elukoha energiaarvete eest sellest omavalitsusest, kus on rahvastikuregistri kanne.

Kuhu ma pean pöörduma toetuse saamiseks, kui ma elan Mikitamäel (peamine elukoht), aga registreeritud aadress on mujal (nt Räpinas vallas)?

Toetuse taotluse peate esitama Räpina vallavalitsusele esitades sinna oma peamise elukoha (Mikitamäe) energiakulud.

Detsembris hüvitati võrgutasu 50% ulatuses, aga septembris, oktoobris, novembris ei hüvitatud. Kuidas seda peab energiatoetust taotledes arvestama?

Võrgutasu hüvitab riik kõigile ühteviisi. Energiatoetuse taotlemisel vajaduspõhiselt ei oma üldse tähtsust, kas ja kui palju on võrgutasu kompenseeritud. Arvestatakse lõppsummat ja tarbitud kWh-e. Kalkulaatorisse tuleb sisestada elektri summa eurodes kokku (nii tarbimine kui võrgutasu) ja tarbitud kWh.

Kuhu laekub toetuse raha?

Toetus laekub eraisiku pangakontole, mille taotleja oma avalduses märgib, samuti võib avalduses märkida toetuse saamise sularahas, sel juhul saab inimene postkontori teavituskirja, millal ta toetuse kätte saab.

Millises formaadis peavad olema avaldusele lisatud tõendid, arved ja muud dokumendid, kui ma esitan avalduse elektroonselt?

Parimal juhul peavad kõik lisatud dokumendid olema pdf-failid. Sobivad ka pildifailid, kuid sel juhul peavad olema dokumendid üles pildistatud täies ulatuses ja selgesti loetavad. Ei sobi kuvatõmmised, mis on dokumendist tehtud osaliselt. Avaldusi menetleval spetsialistil on õigus küsida originaaldokumente (energia arved ja pangakonto väljavõtted pdf-failidena).

Mul on otsekorraldus ja ei tea, kui palju elektrit on kulunud. Kuidas ma saan teada oma tarbitud elektrikulu?

Energia arveid on võimalik saada:

1) paberkandjal postiga;

2) e-arvega, mis saadetakse meilile;

3) e-arvega, mida on võimalik avada ja alla laadida internetipangas;

4) energia iseteenindusportaali kaudu.

Elame koos kolme põlvkonnaga ühes eramajas ja energialeping on ema nimel. Kes antud olukorras peaks taotluse esitama? Kas peaks olema volitus?

Taotlemisel on oluline määrata oma leibkond, kui ühise leibkonna moodustavad kõik kolm põlvkonda, siis ei ole vahet, kelle nimel on energialeping ning kes esitab taotluse. Sel juhul tuleks taotlusele lisada kõik leibkonnaliikmed ja nende sissetulekud ning esitada kogu energia arve. Kui need 3 põlvkonda moodustavad 2 või 3 erinevat leibkonda, siis peaksid nad esitama kõik eraldi taotluse ning märkima avaluses eramust kasutatava osakaalu (%), vastav % kuulub hüvitamisele ka energiaarvest.

Mul on elektrileping, kus pool on fikseeritud ja pool börsiga, kas siis saab taotleda toetust?

Jah saab, ei oma tähtsust, kas on börsi või fikseeritud hinnaga leping. Oluline on, et ühiku hind on suurem kui 12 s/kWh. Liidetakse kokku nii börsi kui ka fikseeritud hinnaga energia arve eurodes ja jagatakse see kokku liidetud kWh-ga.

Minu elektrileping on teise inimese nimel, aga mina maksan. Kas saan taotleda toetust?

Ei ole oluline, kes maksab või kelle nimel on leping. Toetust saab taotleda isik/perekond, kes on päriselt seda energiat tarbinud (ehk isik, kes antud eluruumis elab). Nt energialeping on korteri omaniku nimel, sees elab üürnik, kes tarbib energiat ja tasub selle eest eluruumi omaniku abikaasale, kes maksab arved. Toetust saab sel juhul taotleda ainult üürnik, omanik ja tema abikaasa ei saa.

Septembris oli leibkonna sissetulek väiksem ja ainult üks inimene töötas, kuid alates oktoobrist on sissetulek suurem. Kuidas arvutatakse/jagatakse summad?

Oleneb, kuidas taotleja soovib toetust esitada, kas iga kuu kohta eraldi või mitme kuu peale kokku. Üldiselt on soovitav taotleda toetust mitme kuu peale kokku ja sel juhul arvutatakse nende kuude keskmine netosissetulek, mille eest toetust soovitakse. Võimalik on jätta see kuu välja, kui isikul oli  kõrgem töötasu. Näiteks on võimalik taotleda ainult septembri ja detsembri eest, sel juhul arvestatakse nende kuude sissetulekuid või nende kuude keskmist sissetulekut.

Meie perel on Setomaa vallas 2 maja ja 1 korter, igasse majja ja  korterisse on registreeritud 1 või enam pereliiget, aga tegelik elukoht on kogu perel teises vallas. Kas saame kõikides kohtades  energiatoetust taotleda?

Ei, mitte ühegi Setomaa vallas asuva maja ja korteri energiakulude katteks sellisel juhul toetust taotleda ei saa. Setomaa vallavalitsusele saab esitada energiatoetuse taotlus ainult ühe, peamise elukoha energia tarbimise kulude osas. Antud juhul on see selles vallas, kus perekond tegelikult elab. Seega peaks taotlusele lisama selle teises vallas oleva eluruumi energiakulud, kui esitatakse taotlus Setomaa vallavalitsusele kui rahvastikuregistrijärgsele kohalikule omavalitsusele.

Minu sissekirjutus on majas, mis asub Obinitsas (Setomaa vallas) , kuid elan püsivalt Võrus korteris, kuid korteri elektrileping on tehtud tütre nimele, kes arved kinni maksab. Kas mul on õigus toetust küsida?

Jah, ainult korteris elav inimene saabki energiatoetust korteri energiakulude hüvitamiseks küsida. Kui registreeritud elukoht on Setomaa vallas, siis tuleb esitada avaldus Setomaa vallavalitsusele, kuid avaldusele peab lisama tõenduse, mille alusel korterit kasutate. Toetust menetleval spetsialistil on võimalus teha vastav päring inimese nõusolekul ka kinnistusraamatusse ja eraldi tõendust omanduse puhul vaja esitada ei ole.

Elan ridaelamus. Kuidas tõendada, palju on konkreetse korteri gaasi kulu? Elamus on üks ühine gaasiarve mitme korteri peale.

Igal juhul (ka siis kui korterid on erineva suurusega ning kulu arvestatakse ja makstakse näiteks ruutmeetrite alusel) on oluline teada, millise kirjalikult fikseeritud kokkuleppe alusel toimub konkreetse eluruumi energiakulu arvestamine ja maksmine. Vastava info esitab taotleja oma avalduses ning lisab kogu ridaelamu energiakulu arve.

Kui näiteks on ridaelamus 4 korterit ja terve maja peale 1 gaasiarve, siis on vaja teada, millise kokkuleppe alusel toimub maksmine. Kui on ühesuured korterid ja arve jagatakse neljaks, siis kinnitab taotleja avalduses, et tema osa on tasuda 25% arvest ja lisab avaldusele kogu arve (toetust menetlev spetsialist sisestab arve summast 25% ja tarbitud gaasikogusest samuti 25%), oluline, et arvel oleksid nii summa kui ka kWh-d kirjas.

Kas gaasiballooni kulusid hüvitatakse?

Ei hüvitata.

Kuidas käib tõendamine, et inimese tegelik elukoht on A, kuigi sissekirjutuse järgi on B? Nt kaks inimest elavad koos, üks on aadressile sisse kirjutatud, teine elab sissekirjutuse järgi mujal, kuigi tegelikult on nad siiski üks leibkond.

Piisab, kui ainult üks pereliige on registreeritud Setomaa valda, siis saab taotleda toetust Setomaa vallast, mingit eraldi tõestust vaja ei ole. Kui nt tegelik elukoht on Meremäel, aga registreeritud elukoht Obinitsas, siis saab toetust taotleda ainult Meremäe energiakulude katteks, kuid tuleb tõendada, mille alusel Meremäelasuvat eluruumi kasutatakse (nt üürileping, kasutusleping, omaniku kinnitus vmt). Teise isiku, kellega koos Meremäel tegelikult elatakse, registreeritud elukoht ei ole oluline; taotleja peab ta ainult avalduses pereliikmena märkima.

Kas energiatoetuse taotlemisel arvestatakse sissetulekute hulka juulis väljamakstud dividendid?

Toetuse taotlemisel arvestatakse taotleja ja tema perekonna liikmete sissetulekuteks sellel kuul laekunud sissetulekuid, mille eest energiatoetust taotletakse. Näiteks, soovite saada toetust detsembrikuu tarbimise eest koostatud arve alusel (selle arve saate endale jaanuari algul), siis sissetulekuteks arvestatakse detsembris saadud sissetulekud, sh näiteks novembrikuu töötasu, mis on välja makstud näiteks 10. detsembril jne. Kui taotlejale või tema pereliikmetele on detsembris laekunud sissetulek, mis on mõeldud kasutamiseks mitme kuu peale (nt sünnitushüvitis, pensionifondi väljamaksed jmt), siis võetakse aluseks taotlemisele eelneva 6 kuu keskmine sissetulek ning sel juhul jaanuaris toetust taotlema tulles võetakse arvesse taotlemisele eelneva 6 kuu keskmine sissetulek ehk kõik sissetulekud 1. juulist kuni 31. detsembrini, sh dividendid, mis on saadud juulis.

Kui üliõpilasest noor elab omaette korteris, mis kuulub tema vanematele, kas siis sellel noorel on õigus taotleda energiatoetust? Kas sissekirjutus korterisse on vajalik sellisel juhul?

Korteri kuuluvus ei oma toetuse saamisel tähtsust. Küll on oluline, et kui üliõpilase registreeritud aadress ei ole sama, mis tema tegelik elukoht, peab ta tõendama, mille alusel ta eluruumi kasutab (sõlmitud üürileping, kasutusleping, omaniku kinnitus vmt). Antud juhul sobib näiteks vanemate (kes on eluruumi omanikud) kirjalik kinnitus eluruumi kasutamise kohta. Taotlus tuleb esitada sellesse omavalitsusse, kus on registreeritud elukoht.

Gaasi hinna kallinemise tõttu on küttekulud kasvanud, aga gaasileping on korteriühistul tervikuna. Kuidas sellises olukorras inimestele energiahinna tõusu hüvitada?

Rahandusministeeriumi kalkulaatoris on aluseks võetud üksiktarbija sõlmitud gaasileping.

Gaasikulu hüvitatakse 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab 49 €/MWh (4,9 s/kWh). See on ühikuhind, ühikuhinna leiate ise KÜ arvelt, kus peab olema gaasikulu summa eurodes ning tarbitud gaasi kogus kas kWh-s või m3-s. Kui neid arvel ei ole, siis tuleb need KÜ-lt välja küsida iga taotletava kuu kohta eraldi. Kalkulaatorisse sisestategi 1 kuu gaasi maksumuse eurodes ning tarbitud gaasi koguse kas kWh-s või m3-s.


23.11.22
Toimetaja: REIN JÄRVELILL