« Tagasi

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede on avatud kuni 11.02.2021

 
Toetuse andmise eesmärk on parandada Setomaa vallas elavate spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks oluliste spetsialistide jäämisele ja tulemisele piirkonda. Toetatakse nii spetsialisti eluaseme soetamist kui ka renoveerimist.
 
Toetuse taotlejaks saab olla füüsiline isik, kellel on:
  • kõrgharidus või kutsekeskharidus ja/või töökohale vastav erialane väljaõpe või töökogemus;
  • piirkonnas tegutsevas ettevõttes tööandjaga dokumentaalselt tõendatav tähtajatu töösuhe, ta on piirkonnas tegutseva äriühingu juhatuse liige või piirkonnas tegutsev füüsilisest isikust ettevõtja.
Toetuse saamise korral peab eluruum olema vähemalt kolm aastat aruande kinnitamise kuupäevast arvates:
  1. toetuse saaja omandis või kaas- või ühisomandis;
  2. toetuse saaja alaline elukoht;
  3. toetuse saaja elukoht rahvastikuregistri andmetel.
Toetust saab ühe eluaseme kohta küsida programmist üks kord. Sel aastal toetatakse spetsialistide eluasemete soetamist ja renoveerimist 31 990 euroga.
Toetuse suurus ühe spetsialisti eluruumi kohta on 5 000 kuni 10 000 eurot, millest taotleja omafinantseering on vähemalt 33%. Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest.
 
Projekti abikõlblikkuse periood on taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast arvates kuni 13 kuud.
 
Taotlusvorm koos lisadega tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna e-postile vald@setomaa.ee  Paberkandjal saab taotlusi esitada Setomaa Vallavalitsuse kantseleisse või teeninduspunktidesse.
Täpsem info toetusprogrammi, spetsialistidele ja eluasemele esitatavate nõuete ning taotlusvooru läbiviimise kohta, sh vajalikud taotlusvormid, leiab valla  kodulehelt https://setomaa.kovtp.ee/kagu-eesti-spetsialistide-eluasemete-toetusmeede1 
 
Lisainfo: Ulvi Oper, Setomaa valla arendusspetsialist, ulvi.oper@setomaa.ee, 5786 9861.