« Tagasi

Meremäe Kooli otsitakse direktorit

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi

Meremäe Kooli direktori

ametikohale (ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks)

 

Meremäe Kool on Setomaa Vallavalitsuse hallatav munitsipaalkool, mille tegutsemise vorm on koolieelne lasteasutus ja põhikool. Meremäe Koolis on 1.-9. klass ja kaks lasteaia liitrühma 1,5–7-aastastele lastele, liitrühmadest üks asub Obinitsa külakeskuse ruumides.

 

Direktori tööülesanneteks on tagada õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus ning kooli üldine areng. Valituks osutunud kandidaadiga sõlmitakse tähtajaline tööleping. Tööle asumise aeg hiljemalt 01. märts 2021. a.

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • vastavus haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruses nr 30 "Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" § 2 lõike 1 nõuetele;
 • magistrikraad või selle vastav kvalifikatsioon;
 • juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise ning õpikeskkonna kujundamise valdkonnas;
 • teadmised eelarvelise asutuse majandamise alustest.

 

Edukal kandidaadil on:

 • teadmised kaasaegsest õpikäsitusest;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • vastutustunne, korrektsus, täpsus;
 • väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus;
 • õpi- ja otsustusvõimelisus;
 • analüüsi- ja planeerimisoskus;
 • loovus ja algatusvõime;
 • heal tasemel arvuti kasutamise ja dokumentide koostamise oskus;
 • vähemalt ühe võõrkeele valdamise oskus heal tasemel.

 

 

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik motiveeritud avaldus ametikohale asumiseks;
 • elulookirjeldus;
 • kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad;
 • nägemus oma tööst Meremäe Kooli juhina;
 • kandidaadi soovil muud dokumendid.

 

Dokumendid palume saata hiljemalt 24.01.2021 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vald@setomaa.ee, märgusõnaga „Meremäe Kooli direktori konkurss ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks".

 

Kontaktisik: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja, tel: +372 5855 2772