« Tagasi

Õrsava järvel mootorsõidukite kasutamine lubatud

Keskkonnaministri määrus jõustus 01.10.2019 Veesõidukite hoidmise ja kasutamise nõuded

 

§ 4.  Mootoriga veesõiduki kasutamine

  (1) Sisepõlemismootoriga veesõiduki kasutamine on keelatud:

  1) järvel, mille pindala on alla 100 hektari ja millel puudub vähemalt 10 meetri laiune ühendus laevatatava siseveekoguga;

  2) jõel, mille minimaalne laius veesõiduki liiklemist võimaldaval lõigul on alla 10 meetri.

 

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatu ei laiene veesõiduki kasutamisele järelevalveks ja päästesündmuse lahendamiseks ega riigi tellitud uuringu tegemisele.

 

Selle alusel on alates eelmisest sügisest Õrsava järvel mootorsõidukite kasutamine lubatud, kuna järve suue lahte on kõige kitsamas kohas 50 meetrit.

Määrus tervikuna leitav Riigi teatajas  https://www.riigiteataja.ee/akt/122022019001?leiaKehtiv