« Tagasi

Setomaa Vallaraamatukogule otsitakse juhti

Avalik konkurss Setomaa Vallaraamatukogu direktori ametikoha täitmiseks

 

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Setomaa Vallaraamatukogu direktori ametikoha täitmiseks.

 

Setomaa Vallaraamatukogu on Setomaa Vallavalitsuse hallatav asutus, millel on viis tegutsemiskohta üle Setomaa valla.

 

Nõuded kandidaadile

 • raamatukogunduse või infoteaduste kõrgharidus või raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste;
 • raamatukogundust, töökorraldust ja kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • ametikohal vajalike arvutiprogrammide käsitsemise oskus;
 • autojuhiload, isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

 

Peamised tööülesanded:

 • asutuse, millel on viis tegutsemiskohta üle Setomaa valla, üldjuhtimise ja tegevuse korraldamine;
 • asutuse juhi kui tööandja ülesannete täitmine;
 • teavikute laenutamise, valimise ja tellimise, raamatukogu asjaajamise, aruannete koostamise ja esitamise korraldamine;
 • raamatukogu eelarveprojekti koostamine ning kinnitatud eelarve täitmise tagamine, samuti raamatukogu vara säilimise ja heaperemeheliku ning sihipärase kasutamise tagamine;
 • raamatukogu põhimääruses sätestatud asutuse ülesannete täitmise tagamine.

 

 

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik motiveeritud avaldus ametikohale asumiseks;
 • elulookirjeldus;
 • kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad;
 • kandidaadi soovil muud dokumendid.

 

 

Tööle asumise aeg:

Avalikul konkursil valituks osutunud kandidaadiga sõlmitakse tähtajatu tööleping. Tööle asumise aeg 01. märts 2021. a.

 

Dokumendid palume saata hiljemalt 24.01.2021 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vald@setomaa.ee, märgusõnaga „Setomaa Vallaraamatukogu direktori konkurss".

 

Kontaktisik: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja, tel: +372 5855 2772