« Tagasi

Noored Setomaale programm on avatud kuni 12.03.2021

Programmi eesmärk on tagada peredele paremad elutingimused ning seeläbi toetada noorte Setomaale jäämist ja tulemist, pidurdada noorte lahkumist Setomaalt, kindlustada piiriäärsete valdade püsiasustus ning aidata kaasa Setomaa elanike arvu suurenemisele.

Noored Setomaale programmi taotlusvoor on avatud 8. veebruarist kuni 12. märtsini 2021. Taotlused tuleb esitada elektronpostiga aadressil vald@setomaa.ee hiljemalt 12.03.2021. Käsipostiga saab esitada taotlused Setomaa Vallavalitsuse kantseleisse või valla teeninduspunktidesse hiljemalt 12.03.2021 kell 16.30.

Programmist toetuse taotlemise aluseks on Riigihalduse ministri 19.05.2020 määrus nr 20 "Noored Setomaale programm" (viidet muudetud), mille kohaselt saavad toetust taotleda 21-40 aasta vanused isikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel taotluse esitamise tähtpäeva seisuga on Setomaa vald. Toetatakse programmi nõuetele vastavate eluruumide ehitamisega kaasnevaid abikõlblikke kulusid, et tagada eluruumides paremad elutingimused, sh. eluruumi üldehitustööd, elektritööd, hoonesiseste tehnosüsteemidega seotud tööd, küttesüsteemide ja küttekolletega seotud tööd (korterite puhul ainult korterisisesed tööd). Eramute puhul toetatakse ka hooneväliste tehnovõrkudega seotud töid. 

Oluline muudatus võrreldes varasemaga on, et projekt peab olema lõppenud hiljemalt taotluse rahuldamise otsusele järgneval aasta 31. oktoobriks. Taotlejast mitteolenevatel põhjustel põhjustel on võimalik tähtaega pikendada kuni 6 kuud.

Maksimaalseks toetuse määraks ühe taotluse kohta on 6670 eurot.

Täpsem info Setomaa valla kodulehel. Vajalikud vormid on kättesaadavad RTK kodulehel

Täiendav info:
Ulvi Oper
Setomaa valla arendusspetsialist
ulvi.oper@setomaa.ee