« Tagasi

Ürituste korraldamisest Setomaa valla territooriumil

Käes on soe suvi ja järjest rohkem on toimumas erinevaid üritusi. Kuigi koroonaviirus (COVID-19) on suures osas taandunud, ei tohi valvsust kaotada ning igaühe panus viiruse leviku tõkestamiseks on väga oluline. Seoses sellega soovib Setomaa Vallavalitsus meelde tuletada ja tähelepanu juhtida kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil korraldatavate üritustele kehtivatest õigusaktidest.

Setomaa Vallavolikogu on 31.05.2018 määrusega nr 10 korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel kehtestanud avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded. Järgnevalt olulisemad väljavõtted määrusest:

  • Avalik üritus on korrakaitseseaduse alusel avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.
  • Ürituse korraldamisest peab ürituse korraldaja kirjalikult teavitama Setomaa Vallavalitsust kui ametiasutust. Ürituse loa taotluse vorm on määruse lisana ning kättesaadav nii Setomaa valla kodulehel kui ka Riigi Teatajas.
  • Ürituse korraldaja esitab vähemalt 14 tööpäeva enne ürituse läbiviimise päeva loa taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega vallavalitsusse.
  • Vallavalitsus annab ürituse läbiviimiseks loa kümne tööpäeva jooksul ürituse korraldamise loa nõuetekohase taotluse vallavalitsusse saabumise päevast arvates või jätab põhjendatud ja määruses sätestatud juhtudel loa andmata.
  • Ürituse korraldaja on ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:

1) ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt esitatud ürituse loa taotluses märgitud ürituse vormile, iseloomule ja tingimustele;

2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama parkimiskorralduse vastavalt ürituse iseloomule;

3) järgima tervisekaitsenõudeid;

4) täitma politsei ning tuletõrje- ja päästeteenistuse ametnike korraldusi;

5) tagama avaliku korra ja täitma heakorra nõudeid;

6) täitma üritust kooskõlastavate ametkondade ettekirjutusi.

Vallavalitsus esitab ürituse taotluse kooskõlastamiseks nii Politsei- ja Piirivalveametile, Päästeametile ning koroonaviiruse (COVID-19) leviku tõkestamiseks rakendavate meetmete kirjeldustega ka Terviseametile, et tagada üritusel osalejate turvalisus.

Setomaa Vallavalitsusele teadaolevalt toimub 04. juulil 2020 seto jaanitule üritus Treski külas, Setomaa vallas. Meedias kajastuva info kohaselt soovitakse samal kuupäeval seto jaanitule üritust korraldada ka Käre külas, Setomaa vallas. Mõlemal üritusel on erinevad korraldajad.

Treski külas toimuva jaanitule korraldajad on esitanud õigeaegselt taotluse avaliku ürituse loa saamiseks. Taotlus on saanud kõik vajalikud kooskõlastused ja Setomaa Vallavalitsus on andnud ürituse korraldajale avaliku ürituse korraldamise loa.

Seevastu puudub Setomaa Vallavalitsusel ja ka teistel ametiasutustel, kes avaliku ürituse luba kooskõlastavad, igasugune ülevaade Käre külas toimuva jaanitule korraldamise kohta, kuna korraldaja pole vallavalitsusele avaliku ürituse loa taotlust esitanud ning korraldajal puudub avaliku ürituse korraldamise luba. On kahetsusväärne, et ürituse korraldaja seab loa mitte taotlemisega ohtu üritusel osalejate ohutuse ja turvalisuse. 

Setomaa Vallavalitsus soovib kõigile Setomaa valla territooriumil ürituse korraldajatele ning üritustel osalejatele turvalist ja ohutut suve!