« Tagasi

Volikogu 25.06.2020 istungi kokkuvõte

Setomaa Vallavolikogu istungil 25.06.2020 Meremäel:

 

otsustati nõustuda Tuulova külas Lahnova kinnistul (katastritunnus 46001:001:0583) ja Marinova külas Lillestiku kinnistul (katastritunnus 46002:003:0158) Marinova II dolokivikarjääri maavara kaevandamise  keskkonnaloa muutmisega täiendavate tingimusega müra tõkestamiseks, lõhketööde korraldamiseks, kaevude kvaliteedi ja veetaseme seireks, majapidamiste kvaliteetse veega varustamiseks, Tuulova-Marinova tee ja Kitsõ-Engli järve tee kvaliteedi säilitamisega seotud kulude kandmises

otsustati teha ettepanek Keskkonnaametile AS TREV-2 Grupp keskkonnaloa muutmiseks dolokivi kaevandamiseks Marinova karjääris, arvestades Setomaa Vallavolikogu arvamusega Marinova II dolokivikarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotluse kohta

toimus Värska Gümnaasiumi põhimääruse I lugemine – põhimääruse eelnõule muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 6. august 2020

kinnitati 2020. aastaks Setomaa valla kohalike teede lisainvesteeringute pingerida

muudeti Setomaa Vallavolikogu 26.04.2018  määrust  nr  6 „Setomaa vallavara valitsemise kord"

kinnitati riigihalduse ministri 15.05.2020 määruse nr 19 „COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord" alusel toetuse taotlemiseks investeeringuobjektide projektide nimekiri: Luhamaa külakeskuse ehitamine, Mikitamäe kooli spordiväljaku renoveerimine, Meremäe koolimaja fassaadi renoveerimine; lisaks kinnitati varuprojektide nimekiri

otsustati muuta Setomaa Vallavolikogu 23.11.2017 otsust nr 10 „Setomaa Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis" - anti Setomaa Vallavalitsusele õigus teha muudatusi teenistuskohtade koosseisus Setomaa Vallavolikogu kehtestatud palgafondi piires 2020. aastal

 

Dokumendiregister: Setomaa Vallavolikogu õigusaktid