« Tagasi

Volikogu 30.05.2024 istungi kokkuvõte

Setomaa Vallavolikogu istungil 30.05.2024:
 
vallavanem Raul Kudre andis ülevaate vallavalitsuse tegevusest
 
kinnitati Setomaa Vallavalitsuse 2023. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne
 
arutati vallaelanike algatuse eelnõud „Mikitamäe Kooli tegevuse jätkumine lasteaed-põhikoolina" – eelnõu vastuvõtmist otsusena toetas 2, vastu hääletas 12 volikogu liiget
 
arutati vallaelanike algatuse eelnõud „Värska Gümnaasiumi nime säilimine" - eelnõu vastuvõtmist otsusena toetas 3, vastu hääletas 11 volikogu liiget
 
kehtestati Setomaa Lasteaia põhimäärus, Setomaa Kooli põhimäärus, Setomaa Gümnaasiumi põhimäärus
 
kehtestati Setomaa valla haridusasutuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord
 
muudeti Setomaa Vallavolikogu haridus- ja noorsookomisjoni koosseisu - komisjonist lahkus Lauri Mäesepp, komisjoni uueks liikmeks kinnitati Sigre Andreson 
 
algatati Setomaa valla arengukava muutmine aastateks 2024-2033, kinnitati eelnõu koostamise ajakava: arengukava, investeeringutekava ja eelarvestrateegia muutmise eelnõu koostamine 03.06-14.07, eelnõu avalik väljapanek valla veebilehel 22.07-04.08, avalik arutelu avaliku väljapaneku tulemuste ja ettepanekute arutamiseks 09.08 kell 14.00 Värska Kultuurimajas, vallavalitsus esitab vallavolikogule kinnitamiseks arengukava, investeeringutekava ja eelarvestrateegia muutmise eelnõu hiljemalt 31.08
 
kehtestati maamaksumäärad alates 01.01.2025: 1) elamumaale ja maatulundusmaa õuemaa kõlvikule 0,5% maa maksustamishinnast aastas; 2) punktis 1 nimetamata maatulundusmaale 0,5% maa maksustamishinnast aastas; 3) punktides 1 ja 2 nimetamata sihtotstarbega maale 1,0% maa maksustamishinnast aastas
 
kehtestati munitsipaaleluruumide ja mitteeluruumide üürimäärad alates 01.10.2024: remonditud korter (toimiva vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga, toimiva küttega) 1,50 eurot ruutmeetri eest ja remontimata korter 1,0 eurot ruutmeetri eest; äriühingule eluruumide üürimisel on hinnaks 2,00 eurot ruutmeeter; mitteeluruumide üürimäärad (sh enampakkumise korraldamisel alammäärad) on Värskas 1,50 eurot ruutmeetri eest; Mikitamäe ja Meremäe teeninduspunktis 1,5 eurot ruutmeetri eest; Mikitamäel teeninduspunkti garaaž 0,5 eurot ruutmeetri eest; Obinitsa külakeskuse ruumide üür on 1,5 eurot ruutmeetri eest
 
kinnitati Setomaa valla teehoiukava aastateks 2024-2027 – 2024. a on planeeritud teede korrastamiseks/remondiks teehoiukava põhjal töid 26 teel kogumaksumusega 100 000 eurot
 

 

Dokumendiregister: Setomaa Vallavolikogu õigusaktid

Istungi salvestus FB: video