« Tagasi

Volikogu kinnitas valla 2023.aasta majandusaasta aruande

 

30.mail kinnitas Setomaa Vallavolikogu Setomaa Vallavalitsuse 2023. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande. Vallavanem Raul Kudre allkirjastas digitaalselt aruande, mis esitab põhjaliku ülevaate valla finantsseisust, tegevustest ja saavutustest 2023. aastal.

Peamised finantsnäitajad ja majandustulemused

Aruandest selgub, et Setomaa Vallavalitsuse varade kogumaht 2023. aasta lõpus oli 11 435 447 eurot, millest netovara moodustas 7 407 177 eurot. Kohustised aasta lõpus olid 4 028 270 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on tegevustulud vähenenud, ulatudes 7 701 761 euroni, samas kui tegevuskulud olid 8 147 370 eurot, mis andis tegevustulemiks -445 609 eurot. Põhivarainvesteeringute maht oli 804 970 eurot.

Ülevaade arengusuundadest ja tegevustest

Setomaa Vallavalitsuse tegevused on tihedalt seotud Setomaa valla arengukavaga aastateks 2023-2032, mille peaeesmärgiks on tagada valla elanike kõrge elukvaliteet. 2023. aasta jooksul keskenduti mitmetele olulistele projektidele ja arendustele, sealhulgas infrastruktuuri parendamisele, sotsiaalteenuste arendamisele ja kultuurielu edendamisele.

Valla juhtimises on saavutatud suurem läbipaistvus ja parem infovahetus külade ja valla vahel. Volikogu istungid toimuvad valla erinevates kohtades ja on jälgitavad otseülekandena. Setomaa vallas on tagatud avalikud teenused, mis on kättesaadavad kõikides piirkondades ühtlaselt.

Haridus ja kultuur

Hariduse valdkonnas jätkati ühise Setomaa haridusmudeli koostamist, mis valmis 2024. aastal. Setomaa valla kultuurielu on rikkalik ja mitmekülgne. 2023. aasta tähtsaimate kultuurisündmuste hulka kuulusid Seto Kuningriigi päevad ja Lüübnitsa sibula- ja kalalaat.

Värskas valmis uus laululava, mille avaüritus toimus 16. septembril. Uus laululava lisab piirkonnale väärtust ja võimaldab korraldada erinevaid vabaõhuüritusi.

Majandus ja ettevõtlus

Ettevõtluse toetamiseks on Setomaa Liit käivitanud Setomaa Edendüsfondi, mille eesmärk on innustada kohalikku ettevõtlust ja kogukondade arengut. 2023. aastal toetati fondist 14 projekti. Setomaa vald teeb koostööd erinevate ettevõtlusorganisatsioonidega ning toetab kohalikku toodangut ja turismi.

Jätkusuutlikkus ja innovatsioon

Setomaa Vallavalitsus pöörab suurt tähelepanu jätkusuutlikkusele ja keskkonnasäästlikkusele. 2023. aastal paigaldati vallas 8 uut päikeseelektrijaama. Jätkati vee- ja kanalisatsioonitaristu arendamisega, sealhulgas rekonstrueeriti Saatse ja Obinitsa reoveepuhastid.

Kokkuvõte

Setomaa Vallavalitsuse 2023. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne näitab, et vaatamata mõningatele finantsraskustele on vald teinud suuri edusamme erinevates valdkondades. Setomaa valla juhtkond on pühendunud valla elanike elukvaliteedi parandamisele ja jätkusuutliku arengu tagamisele. Täpsemalt saab majandusaasta aruande kohta lugeda valla veebilehelt.