« Tagasi

Luhamaa terminali detailplaneering

Setomaa Vallavolikogu 27.04.2023 otsusega nr 1-3/9 lõpetati Lütä külas asuva Luhamaa terminali detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneering algatati  Misso Vallavolikogu 28.mai 2015 otsusega nr 1-3/18. Sama otsusega jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine.

Planeeringu eesmärgiks oli ehitusõiguse määramine, sh olemasoleva teenindushoone laiendamine, maakasutuse sihtotstarbe määramine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, tänavate maa-ala ja juurdepääsi ning liikluskorralduse määramine. Planeeringuala suurus kokku oli 18 ha, hõlmates Uibo (katastritunnus 46801:002:0793), Kuusiku (katastritunnus 46801:002:0170), Muru (katastritunnused 46801:002:0068, 46801:002:0069, 46801:002:0921), Männi (katastritunnused 46801:002:0070, 46801:002:0073), Roosi (katastritunnus 46801:002:0028), Lütä-Kõrgemäe tee L1 (katastritunnus 46801:002:0266) ja Toll-Pruntova tee L1 (katastritunnus 46801:002:0267) maaüksusi.

Planeeringut menetles Misso vallavalitsus. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 9.10 - 22.10 2017, seejärel anti planeering üle Setomaa vallale kui õigusjärglasele menetluse jätkamiseks ja heakskiidu saamiseks rahandusministeeriumilt.

Planeeringu menetlemine on seisnud pikalt. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 4 kohaselt tuleb enne 30. juunit 2015. a algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada kolme aasta jooksul planeerimisseaduse jõustumisest ehk 1. juuliks 2018. a. Menetluse lõpetamine tähendab, et kohaliku omavalitsuse üksusel tuleb võtta vastu otsus, kas detailplaneering kehtestada või selle koostamine lõpetada. Setomaa Vallavolikogu 27.04.2023 otsusega nr 1-3/9 lõpetati Lütä külas asuva Luhamaa terminali detailplaneeringu koostamine.

Vallavolikogu otsus