Salvkaevu rajamine

Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid (https://www.riigiteataja.ee/akt/114072015001) on kehtestatud keskkonnaministri 09.07.2015 määrusega nr 43

1.      Salvkaevude rajamisel, ümberehitamisel ja lammutamisel esitatakse vallavalitsusele keskkonnaministri määruse nr 43 lisa 7 kohane ehitusteatis koos selle juurde kuuluvate dokumentidega ning ehitisteatis: https://www.mkm.ee/et/ehitisregister

2.      Enne salvkaevu rajamist peab salvkaevu rajav isik tutvuma salvkaevu kavandatava asukohaga kohapeal ning määrama salvkaevu asukoha täpsed koordinaadid.

3.      Enne salvkaevu ümberehitamist või lammutamist peab salvkaevu ümberehitav või lammutav isik tutvuma salvkaevu asukohaga kohapeal ning määrama salvkaevu asukoha täpsed koordinaadid.

4.      Pärast salvkaevu rajamist või ümberehitamist tuleb Keskkonnaametile esitada rajatud või ümberehitatud salvkaevu andmed elektrooniliselt Keskkonnaameti e-teenuste portaali kaudu või esitada andmed käesoleva määruse lisa 4 kohasel vormil.

5.      Pärast salvkaevu rajamist tuleb vallavalitsusele esitada rajatise kasutusteatis, vt Ehitisregister https://www.mkm.ee/et/ehitisregister

6.       Keskkonnaamet kontrollib salvkaevu kohta esitatud andmeid. Kui salvkaevu andmed esitati elektrooniliselt, registreerib Keskkonnaamet andmed keskkonnaregistris 10 tööpäeva jooksul andmete esitamisest arvates. Kui salvkaevu andmed esitati lisa 4 kohasel vormil, sisestab ja registreerib Keskkonnaamet nõuetekohased andmed keskkonnaregistris 10 tööpäeva jooksul andmete esitamisest arvates.

7.       Pärast salvkaevu lammutamist peab salvkaevu lammutanud isik esitama kohaliku omavalitsuse üksusele keskkonnaministri määruse nr 43 lisa 8 kohase lammutamise teatise ja selle juurde kuuluvad dokumendid. Teatis esitatakse 10 tööpäeva jooksul salvkaevu lammutamistööde lõpetamise päevast arvates. Kohaliku omavalitsuse üksus informeerib lammutamisest Keskkonnaametit ja kannab teatise andmed ehitusregistrisse. Lammutatud salvkaevu kohta tehakse ehitusregistris märge „lammutatud".

8.      Keskkonnaamet korraldab salvkaevu lammutamise teatise andmete sisestamise keskkonnaregistrisse. Lammutatud salvkaevu kohta tehakse keskkonnaregistris märge „lammutatud".

9.      Vallavalitsus teostab Ehitisregistri kanded ehitus- ja kasutusteatise alusel.

Toimetaja: ULVI OPER