Sissetulekust sõltumatud toetused

16.08.23

1. Sünnitoetus 320 eurot;
Sünnitoetust makstakse lapse emale või isale, kui ema on rahvastikuregistri alusel Setomaa valla elanik.

Blankett

2. Esimesse klassi astuja toetus 300 eurot;
Toetust makstakse lapsevanemale, eestkostjale või perehoolduslepingu alusel last hooldavale isikule lapse 1. klassi õppima asumisel Setomaa valla kooli või erivajadustega laste õppeasutusse tingimusel, et vähemalt üks lapsevanem ning kooli õppima asuv laps on rahvastikuregistri andmetel toetuse väljamaksmise hetkel Setomaa valla elanikud. Toetuse maksmise aluseks on koolide poolt esitatud nimekiri. Toetuse maksmise otsustab sotsiaaltööspetsialist. Toetus kantakse pärast otsuse tegemist 5 tööpäeva jooksul avalduses märgitud isiku arvelduskontole või makstakse välja vallavalitsuse kassast.

Blankett

3. Jõulutoetus (kommipakk või kingipakk) kuni 7 eurot;
Jõulupakitoetus on asjaline toetus, mille saamise õigus on kõigil eelkooliealistel rahvastikuregistri järgi Setomaa valla elukohaga lastel (kodused lapsed), Setomaa valla koolieelsetes lasteasutustes käivatel lastel (lasteaialapsed), Setomaa valla üldhariduskoolides käivatel õpilastel ning valla eestkostel olevatel lastel.

Vallavalitsuse lastekaitsespetsialist koostab rahvastikuregistri ja EHIS´e andmetel (iga aasta 30.11. seisuga) toetuse saajate nimekirja, korraldab jõulupakkide tellimise ning haridusasutustesse toimetamise koostöös haridusasutustejuhtidega.

Eelkooliealised lapsed (kodused lapsed) saavad jõulupaki koduste laste jõuluüritusel, kuhu kutsutakse lapsed kutsega, lasteaialastele ja õpilastele jagatakse jõulupaki haridusasutuses korraldataval jõuluüritusel.

Kodused lapsed, kes ei osale jõuluüritusel, saavad jõulupaki kätte vallavalitsusest (Värska) või vallavalitsuse teeninduspunktidest (Mikitamäe, Meremäe) kuni jaanuarikuu viimase tööpäevani.

4. Matusetoetus 250 eurot;
Toetust makstakse riigieelarvest eraldatud vahenditest matuse korraldajale matuse kulude
osaliseks katmiseks, kui:

  • surnud isiku rahvastikuregistrijärgne elukoht oli Setomaa vald;
  • matuse korraldaja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Setomaa vald, kuid surnud isikul puudus rahvastikuregistrijärgne elukoht.

Erandkorras makstakse toetust, kui:

  • matuse korraldaja rahvastikuregistrijärgne elukoht asub Setomaa vallas, kuid surnud isiku elukohajärgsest kohaliku omavalitsuse üksusest toetust ei olnud võimalik saada;
  • surnud isiku rahvastikuregistrijärgne elukoht asus surma registreerimisel Setomaa vallas ja kelle eest taotleb toetust matuse korraldaja, kellel puudub rahvastikuregistrijärgne elukoht või kellel ei olnud võimalik saada toetust enda elukohajärgsest kohaliku omavalitsuse üksusest.

Blankett

5. Prillitoetus kuni 70 eurot
Toetust makstakse prille vajavatele eelkooliealistele lastele ja õpilastele kuni 19. eluaastani. Toetust makstakse juhul, kui laps on rahvastikuregistri alusel Setomaa valla elanik. 

Blankett

6. Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale:
Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale on igakuine sotsiaaltoetus 3- kuni 18-aastase
hooldusvajadusega puudega lapse hooldamise eest.
Raske puudega lapse hooldamine 50 eurot kuus;
Sügava puudega lapse hooldamine 70 eurot kuus;

Blankett

7. Hooldajatoetus täisealise isiku hooldajale:
Hooldajatoetus on hooldajale täisealise isiku hooldamise eest makstav igakuine sotsiaaltoetus.

Raske puudega isiku hooldamine 16 eurot kuus;

Sügava puudega isiku hooldamine 26 eurot kuus.

Blankett

Õigusaktid

Setomaa Vallavolikogu "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord"

Toimetaja: ELEN KOKLA