Sissetulekust sõltumatud toetused

3.05.20

1. Sünnitoetus 320 eurot;
Sünnitoetust makstakse lapse emale või isale, kui ema on rahvastikuregistri alusel Setomaa
valla elanik.

Blankett

2. Esimesse klassi astuja toetus 300 eurot;
Toetust makstakse igale Setomaa kooli 1. klassi astujale, olenemata rahvastikuregistrijärgsest
elukohast, juhul kui rahvastikuregistrijärgsest elukohast toetust ei maksta.
Toetust makstakse mujale 1. klassi astujale, kes on rahvastikuregistri andmetel Setomaa valla
elanik, juhul kui kooli asukohajärgsest omavalitsusest toetust ei maksta.

Blankett

3. Jõulutoetus (kommipakk või kingipakk) kuni 5,5 eurot;
Jõulutoetust antakse rahvastikuregistri andmetel Setomaa valla eelkooliealistele lastele,
õpilastele kuni 12. klassini, kuni 19 a. kutseharidust omandavatele õpilastele ning
rahvastikuregistri andmetel Setomaa valla vanaduspensionäridele ja vanaduspensionieas
rahvapensionäridele.

4. Matusetoetus 250 eurot;
Toetust makstakse riigieelarvest eraldatud vahenditest matuse korraldajale matuse kulude
osaliseks katmiseks, kui:
 surnud isiku rahvastikuregistrijärgne elukoht oli Setomaa vald;
 matuse korraldaja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Setomaa vald, kuid surnud isikul
puudus rahvastikuregistrijärgne elukoht.
Erandkorras makstakse toetust, kui:
 matuse korraldaja rahvastikuregistrijärgne elukoht asub Setomaa vallas, kuid surnud
isiku elukohajärgsest kohaliku omavalitsuse üksusest toetust ei olnud võimalik saada;
 surnud isiku rahvastikuregistrijärgne elukoht asus surma registreerimisel Setomaa
vallas ja kelle eest taotleb toetust matuse korraldaja, kellel puudub
rahvastikuregistrijärgne elukoht või kellel ei olnud võimalik saada toetust enda
elukohajärgsest kohaliku omavalitsuse üksusest.

Blankett

5. Prillitoetus kuni 70 eurot
Toetust makstakse prille vajavatele eelkooliealistele lastele ja õpilastele kuni 19. eluaastani.

Blankett

6. Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale:
Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale on igakuine sotsiaaltoetus 3- kuni 18-aastase
hooldusvajadusega puudega lapse hooldamise eest.
Keskmise puudega lapse hooldamine 20 eurot kuus;
Raske puudega lapse hooldamine 50 eurot kuus;
Sügava puudega lapse hooldamine 70 eurot kuus;

Blankett

7. Hooldajatoetus täisealise isiku hooldajale:
Hooldajatoetus on hooldajale täisealise isiku hooldamise eest makstav igakuine sotsiaaltoetus.

Raske puudega isiku hooldamine 16 eurot kuus;
Sügava puudega isiku hooldamine 26 eurot kuus.

Blankett

Toimetaja: KARIN VILJUS