Allkirjastati toetusleping suuremahulise investeeringuprojekti „SME Access“ toetusleping

28. märtsil allkirjastasid Eesti-Vene piiriülese koostöö projekti „SME Access" toetuslepingu projekti juhtpartner Setomaa vald ja Eesti-Vene programmi korraldusasutuse juht Ege Ello.

Projekti „SME Access" eesmärk on edendada kohalikku väikeettevõtlust, parandada teede infrastruktuuri, rajada uusi turuplatse ning anda piiriäärsetele ettevõtjatele uusi teadmisi .

Projekti raames kaetakse mustkattega Värska-Saatse vaheline teelõik kuni Saatse piiripunktini ja rekonstrueeritakse Gverston-Krupp-Kulje tee esimene etapp Petseri rajoonis. Kokku rekonstrueeritakse enam kui 20 kilomeetri ulatuses maanteed. Setomaa valda luuakse kolm kergliiklusteed ja rekonstrueeritakse kolm parklat. Samuti rajatakse Petseri linna turuplats ning soetatakse Värska turuplatsi müügiletid. Enam kui 30 väikeettevõtjat ja kohalikku talupidajat nii Eestist kui Venemaalt saavad tulevikus kasutada oma äritegevuses heal tasemel kohalikku teedevõrku ning turuplatse.

Projektis osaleb Eesti poolt lisaks Setomaa vallale ka Maanteeamet. Venemaa poolel koordineerib projekti tegevusi Pihkva oblasti majandusarengu ja investeeringupoliitika komitee, kes korraldab ka ettevõtete teadmiste ja oskuste parandamisele suunatud tegevusi. Lisaks on partneriteks ka Petseri rajooni administratsioon ja Pihkva oblasti transpordi ja teedevõrgu komitee.

Kogu projekti maksumus on 5 050 000 eurot, millest ca 80% ehk 4 039 721,80 eurot rahastatakse Eesti-Vene piiriülese koostöö programmist.

2021. aastal on projekti lõpuks paranenud teede olukord Setomaal ja Petseri rajoonis, suurenenud on osalevate piirkondade võimekus edendada traditsioonilisi ettevõtlusvorme ja seeläbi on  paranenud regiooni sotsiaalmajanduslik olukord.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu 

 
Lisainformatsioon ja kontaktisikud:
Raul Kudre, raul.kudre@setomaa.ee, 525 6695
Ulvi Oper, ulvi.oper@setomaa.ee, 5786 9861
Lauri Saar, lauri.saar@setomaa.ee, 520 4526
Toimetaja: ULVI OPER