Toetus puuetega inimeste eluaseme kohandamiseks

8.06.21

Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) kuulutas 20. jaanuaril välja taotlusvooru puuetega inimeste eluaseme füüsiliseks kohandamiseks. Sellega seoses võtab Setomaa Vallavalitsus vastu kirjalikke taotlusi koos lisadokumentidega perioodil 10.02 - 31.03.2020

Kohanduse toetust on õigus taotleda puudega isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Setomaa vald. Kohandust võib puudega isikule taotleda ka puudega isiku lapsevanem, eestkostja või volitatud isik.

Toetust on võimalik taotleda kohanduse saaja eluruumi (kohanduse saaja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht) vajaduspõhiseks kohandamiseks:

  1. liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  2. hügieenitoimingute parandamiseks;
  3. köögitoimingute parandamiseks.

Kohandada saab Setomaa vallas asuvat aastaringseks elamiseks sobivat eluruumi või ruumide kogumit, sealhulgas abiruumid, mis on toetuse taotleja rahvastikujärgne ja tegelik elukoht ning on tema enda või tema pereliikme (sealhulgas sugulase) omandis, kaasomandis või kasutuses üürilepingu alusel.

Täidetud ja allkirjastatud taotlus koos lisadokumentidega saata e-posti aadressil:  vald@setomaa.ee  või posti teel Setomaa Vallavalitsuse aadressil: Pikk 12, Värska alevik, Setomaa vald, 64001 Võrumaa või tuua paberkandjal Setomaa Vallavalitsusse, Mikitamäe, Meremäe või Luhamaa teeninduspunkti.

 

Täpsema info puudega isiku eluaseme füüsilise kohandamise toetuse korra kohta leiab Riigi Teatajast

https://www.riigiteataja.ee/akt/405012018001?leiaKehtiv

Meetme info leiab RTK kodulehelt

https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/sotsiaalne-taristu-ja-toetused/puuetega-inimeste-eluasemete-fuusiline

Meedet kaasrahastab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond.

 

 

 

Blanketid

Taotluse vorm

Omaniku/kaasomaniku nõusolek

 

Seotud õigusaktid

Setomaa Vallavolikogu 21.02.2019 määrus nr 8 „ Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse maksmise tingimused ja kord".

Sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määrus nr 4 "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"

Määruse seletuskiri

Meetme tegevuse "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" standardiseeritud ühikuhinnad

Puuetega inimeste eluruumide kohandamisel standardiseeritud ühikuhindade arvestamise analüüs ja rakendamise metoodika

 

 

Toimetaja: INDREK SARAPUU