Toetus puuetega inimeste eluaseme kohandamiseks

4.04.19

Toetus puuetega inimeste eluaseme kohandamiseks

Seoses Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" taotlusvooru avanemisega ja toetuse taotlemise võimalusega läbi kohaliku omavalituse, võtab Setomaa Vallavalitsus vastu taotlusi Setomaa valla erivajadustega elanike eluruumi kohandamiseks. 

 

Taotlusi koos lisadokumentidega on võimalik esitada perioodil 04.04 - 31.05.2019.

 

Toetuse eesmärk on tagada puuetega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Kohandamise tulemusena paraneb puuetega inimeste iseseisev toimetulek ja väheneb abistajate hoolduskoormus.

 

Eluruumi kohandamise toetust on õigus taotleda isikul kelle rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht on aastaringseks elamiseks ette nähtud eluruum Setomaa valla haldusterritooriumil, kellel on puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses, kes vajab eluruumi kohandamist puudest tulenevate erivajaduste tõttu.

 

Kohandada saab Setomaa vallas asuvat aastaringseks elamiseks sobivat eluruumi või ruumide kogumit, sealhulgas abiruumid, mis on toetuse taotleja rahvastikujärgne ja tegelik elukoht ning on tema enda või tema pereliikme (sealhulgas sugulase) omandis, kaasomandis või kasutuses üürilepingu alusel.

 

Toetatavateks tegevusteks on liikuvusega seotud toimingute (sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamine), hügieeni- ja köögitoimingute parandamine.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb digitaalselt allkirjastatuna esitada Setomaa Vallavalitsuse e-posti aadressile vald@setomaa.ee , paberkandjal taotlused Setomaa Vallavalitsuse kantseleisse või Setomaa valla Meremäe-, Mikitamäe ja Luhamaa teeninduspunktidesse hiljemalt 31.05.2019.

 

Täiendav info:

Merike Tein, sotsiaalosakonna juhataja, tel 513 4809; merike.tein@setomaa.ee;

 

Blanketid

Toetus puuetega inimeste eluaseme kohandamiseks blankett 

Omaniku kaasomaniku nõusolek

 

Seotud õigusaktid

Setomaa Vallavolikogu 21.02.2019 määrus nr 8 „ Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse maksmise tingimused ja kord".

Sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määrus nr 4 "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"

Määruse seletuskiri

Meetme tegevuse "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" standardiseeritud ühikuhinnad

Puuetega inimeste eluruumide kohandamisel standardiseeritud ühikuhindade arvestamise analüüs ja rakendamise metoodika

 

Toimetaja: KELLY KITTUS