Setomaa valla miljööalade uuring

Enne Setomaa valdade (Värska, Mikitamäe, Meremäe ja osa Misso vallast) ühinemist oli koostatud Setomaa kultuuripärandi teemaplaneering Mikitamäe valla ja Värska valla territooriumil. Setomaa vallal on koostamisel uus üldplaneering. Käesolev uuring võimaldab anda koostatavasse üldplaneeringusse täiendav sisend, mis määratleks ja analüüsiks miljööalasid endise Meremäe valla ja Misso valla Luhamaa nulga territooriumil. Uuringu tulemusena ning arvesse võttes varemkoostatud Värska ja Mikitamäe vastavaid teemaplaneeringuid, saab üldplaneeringus kajastada väärtuslikke miljööalasid kogu Setomaa valla territooriumil.

Miljööalade määratlemise ja analüüsi eesmärgiks on säilitada piirkonna ainulaadset külamiljööd, iseloomulikku taluarhitektuuri, säilitada ja tõsta miljööväärtuslike alade väärtust elukeskkonnana ning anda soovitusi nende hoiu-, kasutamis- ning hoonete remondi- ja ehitustingimusteks. Uuringu tulemusena valmib dokument, mis annab suunised koostatavasse Setomaa valla üldplaneeringusse, tuues välja põhimõtted ja soovitused alade omapära säilitamiseks.

Projekti toetati taotlusvooru "Üldplaneeringu koostamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid" meetmest "Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu", projekti number on 2014-2020.12.01.19-0091.

Projekti kogumaksumus on 11 500 eurot, millest 85% ehk 9 775 eurot moodustab Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus.

Projekti algus ja lõpp: 01.09.2019 - 07.08.2020