Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede

Rahandusministeerium koostöös Kagu-Eesti omavalitsustega on välja töötanud toetusmeetme, et aidata kaasa siinse piirkonna arengule.

Toetuse andmise eesmärk on parandada Setomaa vallas elavate spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks oluliste spetsialistide jäämisele ja tulemisele piirkonda. Toetatakse nii spetsialisti eluaseme soetamist kui ka renoveerimist.

Toetuse taotlejaks saab olla füüsiline isik, kellel on:

  • kõrgharidus või kutsekeskharidus ja/või töökohale vastav erialane väljaõpe või töökogemus;
  • kellel on piirkonnas tegutsevas ettevõttes tööandjaga dokumentaalselt tõendatav tähtajatu töösuhe, ta on piirkonnas tegutseva äriühingu juhatuse liige või piirkonnas tegutsev füüsilisest isikust ettevõtja.

Toetuse saamise korral peab eluruum olema vähemalt kolm aastat aruande kinnitamise kuupäevast arvates:

  1. toetuse saaja omandis või kaas- või ühisomandis;
  2. toetuse saaja alaline elukoht;
  3. toetuse saaja elukoht rahvastikuregistri andmetel.

Toetust saab ühe eluaseme kohta küsida programmist üks kord.
Toetuse suurus ühe spetsialisti eluruumi kohta on 5 000 kuni 10 000 eurot, millest taotleja omafinantseering on 33%. Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest.

Täpsem info toetusprogrammi, spetsialistidele ja eluasemele esitatavate nõuete ning taotlusvooru läbiviimise kohta on leitav SIIT!

Täiendav info:
Ulvi Oper, Setomaa valla arendusspetsialist, ulvi.oper@setomaa.ee, 5786 9861.