« Tagasi

2018. aastal saab Natura metsa toetust taotleda 4.-23. aprillini

Taotluse saab esitada 2018 aastal vaid e-PRIA portaalis.                                                      

Taotluse esitamiseks on vaja toimivat ID-kaarti või mobiil-ID-d!

Praegu on õige aeg üles otsida oma ID-kaardi PIN-koodid ja kontrollida, kas sertifikaadid või ID-kaart on kehtivad ning vajadusel uuendada!

Kui te ei oska ise e-PRIA portaalis taotlust esitada või puudub teil selleks võimalus, siis on kõigil võimalik pöörduda ka Võrumaa Metsaühistu poole. Ka sel aastal aitavad konsulendid metsaühistu kontoris Võru linnas Pikk 4 taotlusi täita ja esitada. Info vastuvõtuaegade kohta avaldatakse enne taotlemist. Kui maa on kaasomandis, siis tuleb esitada taotlusega ka kaasomaniku nõusolek.

Hüvitatakse looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu Natura 2000 võrgustiku alal piiranguvööndis, sihtkaitsevööndis ja projekteeritaval alal ning sihtkaitsevööndis väljaspool Natura 2000 ala.

Natura toetust saab taotleda erametsaomanik enda omandis olevale metsaalale. Kasutusvaldajal pole õigust toetust taotleda.
Toetuse määrad on:

  • Natura 2000 alal asuvas ja väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvas sihtkaitsevööndis 110 eurot hektari kohta aastas.
  • Natura 2000 alal piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal 60 eurot hektari kohta aastas. Seda võidakse vähendada, kui eelarvest ei jätku kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks.

1.01.2015 jõustus tulumaksuseaduse muudatus, mille järgi muutusid Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel füüsilistele isikutele makstavad toetused tulumaksuga maksustatavaks. Natura 2000 toetus erametsamaale kuulub nende sekka. Seaduse järgi peab tulumaksu kinni pidama juba toetuse väljamaksmisel. Ilma tulumaksuta on toetuse määr sihtkaitsevööndis 88 eurot hektari kohta aastas, piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal 48 eurot hektari kohta aastas.

Mis juhtub kui maa võõrandatakse kohustuseaasta jooksul?

Kui kõik taotlusega seotud  kinnisasjad võõrandatakse ajavahemikul 22. aprill – 20. juuli, võib kinnisasja omandaja selle aja jooksul esitada EMK-le taotluse toetuse maksmiseks. Sellisel juhul makstakse toetus maa omandajale ehk uuele omanikule.
Kui kõik taotlusega seotud  kinnisasjad võõrandatakse ajavahemikul 22. aprill – 20. juuli ja EMK-le esitatakse selle aja jooksul kinnisasja omandaja kirjalik nõusolek toetuse maksmiseks võõrandajale ja kirjalik kinnitus, et omandaja võimaldab kontrollida toetuse saamise nõuete täitmist, makstakse toetus kinnisasja võõrandajale ehk vanale omanikule.
Kui kinnisasja võõrandamine toimub pärast 20. juulit või kui dokumendid esitatakse pärast nimetatud kuupäeva, siis ei saa toetust ei kinnisasja võõrandaja ega omandaja.

Erki Sok

Võrumaa Metsaühistu