Lühiülevaade Setomaa valla 2024. aasta eelarvest

Setomaa valla 2024. aasta eelarve on koostatud juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, kohaliku omavalitsuse  üksuse finantsjuhtimise seadusest, Setomaa valla finantsjuhtimise korrast ning Setomaa valla arengukavast ja eelarvestrateegiast.

Eelarve on koostatud tekkepõhiselt – tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Valla eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

Setomaa Vallavolikogu võttis 2024.aasta eelarve vastu 25.jaanuari istungil.

2024. aasta eelarve kogumaht on 8,17 miljonit eurot:

 • põhitegevuse tulud 7,10 miljonit eurot,
 • põhitegevuse kulud 6,91 miljonit eurot,
 • investeerimistegevuse tulud 0,67 miljonit eurot,
 • investeerimistegevuse kulud 1,26 miljonit eurot,
 • finantseerimistegevus -0,01 miljonit eurot,
 • likviidsete varade muutus 0,41 miljonit eurot.

Prioriteetsed valdkonnad:

 • Jätkata valla elanikele kõigi teenuste osutamist ning säilitada töökohad ja võimalusel tõsta töötasusid
 • Värska Gümnaasiumihoone renoveerimine

Põhitegevuse tulud[1]

2024. aasta eelarves on planeeritud tulud 7,10 miljonit eurot. See on 0,23 miljonit eurot ehk 3,3% enam kui 2023. aasta eelarve täitmine.

 • Maksutulud moodustavad eelarve tuludest 48% ehk 3,39 miljonit eurot.
 • Kaupade ja teenuste müügid moodustavad eelarve tuludest 17% ehk 1,23 miljonit eurot.
 • Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 34%,  ehk 2,44  miljonit  eurot.          
 • Muud tulud (keskkonnatasud jms) moodustavad eelarve tuludest 1% ehk 0,04 miljonit eurot.

 

Põhitegevuse kulud[2]

2024. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 6,91 miljonit eurot. See on 0,37 miljonit eurot ehk 5,6% enam kui 2023. aasta eelarve täitmine.

 • Antavad toetused moodustavad eelarve kuludest 6% ehk 0,39 miljonit eurot.
 • Personalikulud moodustavad eelarve kuludest 60% ehk 4,18 miljonit eurot.
 • Majandamiskulud moodustavad eelarve kuludest 33% ehk 2,28 miljonit eurot.
 • Muud kulud moodustavad eelarve kuludest 1% ehk 0,06 miljonit eurot.

 

Põhitegevuse kulud majandusliku sisu alusel valdkondade lõikes 2024. aastal (eurot).

 

Investeerimistegevus

2024. aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 1,26 miljonit eurot. See on 0,46 miljonit eurot ehk 36,5% enam kui 2023. aasta eelarve täitmine.

Investeeringukulud koosnevad:

 • Põhivara soetusest, mis moodustab 77% ehk 0,97 miljonit eurot.
  • Suurimad investeeringuobjektid on:
   • Värska Gümnaasiumi renoveerimine 0,67 miljonit eurot (sh toetus 0,52 miljonit eurot);
   • Valla teede remont/ehitus 0,10 miljonit eurot;
   • Obinitsa tööstusala arendamine 0,08 miljonit eurot;
   • Seto Tsäimaja renoveerimine 0,04 miljonit eurot (sh toetus 38 tuhat eurot);.
 • Antavast sihtfinantseerimisest, mis moodustab 9,5% ehk  0,12 miljonit eurot;
 • Intressikuludest, mis moodustab 13,5%  ehk 0,17 miljonit eurot.

Investeeringutulud  koosnevad:

 • Põhivara müügist, 0,04 miljonit eurot;
 • Saadavast sihtfinantseerimisest, 0,63 miljonit eurot;

Finantseerimistegevus

Investeeringute ellu viimiseks võetakse 0,51 miljonit eurot laenu ning 0,53 miljonit eurot kulub võetud laenude tagasimakseteks. Valla netovõlakoormus 2024 aasta lõpuks (kohustused miinus likviidne vara) 47,8% põhitegevuse tuludest ehk 3,39 miljonit eurot.

Likviidsetest varadest suunatakse eelarvesse 0,41 miljon eurot.[1] maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadavad toetused, muud tegevustulud

[2] antavad toetused, muud tegevuskulud