« Tagasi

Kaitseväe ja Kaitseliidu õppus Ussisõnad

Kaitseväe ja Kaitseliidu õppus Ussisõnad

Kaitsevägi ja Kaitseliit korraldavad sellel sügisel õppuse Ussisõnad, mille raames ligi 10 000
maakaitseüksuste reservväelast värskendavad õppekogunemisel oma üksikvõitleja
individuaalseid sõjalisi baasteadmisi. Lisaks harjutatakse jao ning rühma tasemel vastase
kulutamist ja varitsuste ning tõkete püstitamist.
„Operatsiooniga Ussisõnad suurendame me sõjaaja kaitseväge 10 000 inimese võrra.
Sisuliselt on see üks suuremaid kvantitatiivseid arenguhüppeid Kaitseväe ajaloos, mis
toimub pooleteise aasta jooksul. See on kahtlemata suur väljakutse Kaitseväele ja
Kaitseliidule, kuid julgeolekuolukord meie ümber ei anna meile õigust teha neid asju
aeglasemalt või väiksemas mahus," ütles kaitseväe juhataja kindral Martin Herem.
„Eesmärgi saavutamiseks on aga määrava tähtsusega reservväelastest jao- ja
rühmaülemate roll oma alluvate juhtimises ja ka väljaõppes. Mõnes mõttes suurendame me
oma kaitsevõimet sarnaselt Ukrainaga 2022. aasta märtsis, kuid meil on olnud terve aasta
ettevalmistusteks ja meie pole hetkel lahingutes," lisas kindral Herem.
Ussisõnadel osalevad valdavalt need reservväelased, kes määrati 2022. aasta jooksul
maakaitseüksuste koosseisu, kelle ajateenistusest on möödunud üle viie aasta ja kelle
senised ametikohad on täidetud hiljem ajateenistuse lõpetanud reservväelastega. Samas
võimaldab nende väljaõpe jätkuvalt täita sõjalisi ülesandeid.
Ussisõnade aktiivsem tegevus toimub 28. augustist 8. oktoobrini. Selles ajavahemikus
korraldavad kõik Kaitseliidu maakaitseringkonnad koostöös Kaitseväe üksustega neile
määratud üksuste väljaõppe. Iga üksuse väljaõpe on jagatud ülemate väljaõppeks,
põhikoosseisu väljaõppeks ja koostegevusharjutuseks. Üldjoontes kestab iga
maakaitseringkonna korraldatav väljaõpe ligi 10 päeva.

Tegevused Setomaa vallas

Võru maakonnas algab õppus Ussisõnad 29. septembril ja kestab kuni 8. oktoobrini. Selles ajavahemikus toimuvad mitmed tegevused, mis toovad teedele ja erinevatele maa-aladele
tavapärasest suuremas mahus kaitseväelasi ning kaitseväe tehnikat.
Setomaa vallas toimuvad peamised väljaõppe tegevused Värska alevikus, Karisilla, Niitsiku
ja Beresje külas, mis toovad ajavahemikul 5.–7. oktoobrini kaasa ajutisi muudatusi liikluskorralduses.
Kaitsevägi ja Kaitseliit paluvad kohalikelt elanikelt mõistvat ja toetavat suhtumist ning
tänavad kõiki, kes aitavad kaasa õppuse õnnestumisse!
Tunneme uhkust õppusel osalevate reservväelaste üle!