« Tagasi

Kohalike teede nimekirjas olevate eratee lõikude avalikuks kasutamiseks määramisest

Üha rohkem esineb probleeme, kus üks kinnistuomanik sulgeb juurdepääsutee teisele
maaomanikule. Selliste probleemide vältimiseks on Setomaa vald võtnud eesmärgiks määrata
avalikuks kasutamiseks kõik teed, mis on endise Värska, Mikitamäe, Meremäe või Misso
valla volikogu poolt kohalike teede nimekirja kantud. Et riiklikku teederegistrisse kantud tee
oleks ka avalikult kasutatav on kohalikul omavalitsusel vajalik kõigi maaomanikega sõlmida
notariaalne isikliku kasutusõiguse leping, kelle kinnistuid tee läbib või seada sundvaldus
teealusele maale koos teekaitsevööndiga. Kohalike teede nimekirjas olevaid teid on senini
hooldanud vald ning kui tee määratakse avalikuks kasutamiseks, läheksid maaomanikult
kohalikule omavalitsusele üle kõik teeomaniku kohustused, õigused ja vastutus. Kui teed
avalikuks kasutamiseks ei määrata, jääb nende hooldamine eeldatavalt nende elanike
ülesandeks, kes kasutavad neid kodule juurdepääsuks.
Lähtudes sellest, et avalikuks kasutamiseks määratavad teelõigud puudutavad paljusid isikuid
ja kinnistuid, on notariaalse isikliku kasutusõiguse lepingu sõlmimine kõigi maaomanikega
praktikas väga raskesti teostatav ja aeganõudev mõlemale osapoolele, seda omaniku elukoha,
töökoha, tervisliku seisundi tõttu. Samuti on notariaalse piiratud asjaõiguse lepingu sõlmimine
majanduslikus mõttes ebapraktiline.
Eeltoodust lähtuvalt pakub Setomaa Vallavalitsus eratee avalikuks kasutamiseks määramise
sundvalduse seadmise teel, mis on vallavalitsuse korraldusega seatav avalik-õiguslik
kitsendus, mille kohta märget ei kanta kinnistusraamatusse, aga kehtib kinnisasja igakordse
omaniku suhtes. Sundvalduse seadmine seisneb kinnisasja koormamises sellise kinnisomandi
kitsendusega, mis oma sisult vastab isiklikule kasutusõigusele.
Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 4 põhimõtte ja asjaõigusseaduse § 156
lõikele 1 vastavalt on omanikul, kellele puudub oma kinnisasjale juurdepääs avalikult
kasutatavale teele, on õigus nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja. Avalik huvi tähendab, et
kinnisasja omanik on kohustatud taluma tema kinnisasjal asuvat teed, kui see on teise
kinnisasja eesmärgipäraseks kasutamiseks ja majandamiseks vajalikud ja uue tee ehitamine
teises kohas põhjustaks ülemääraseid kulutusi.
Sundvalduse seadmise kohta saavad teavituse nende kinnistute omanikud, kellega sõlmitud
lihtkirjalikud tee avaliku kasutamise lepingud on lõppenud või ei ole siiani lepingu sõlmimise
osas kokkulepet saavutatud.
Veelkord: sundvalduse määramises pole midagi sunniviisilist, vaid eelnevalt saab kõik
asjaolud läbi arutada ja siis lahendused leida. Sundvalduse seadmisega ei võõrandata
teealust maad vaid seatakse kitsendus, mis lubab kõigil teed takistuseta kasutada.
 
Täiendav info: Lauri Saar
majandusspetsialist
tel 5204526
lauri.saar@setomaa.ee