« Tagasi

Toetuse taotlemine 2024.aasta mittetulunduslikuks tegevuseks, kultuuri- ja spordisündmuste korraldamiseks

2024. aasta mittetulunduslikuks ja sporditegevuseks ning kultuuriürituste korraldamiseks toetuse taotluste esitamise tähtaeg on 15. oktoober 2023. aastal.

Setomaa valla mittetulundusliku tegevuse toetamise eesmärk on Setomaa valla elanikele suunatud mittetulundusühingu, sihtasutuse või seltsingu tegevuse toetamine, erinevate huvigruppide, elanike ühistegevuse toetamine, huvitegevuse ja vaba aja sisustamise võimaluste mitmekesistamine. Tegevustoetust saab kasutada mittetulundusühingute, sihtasutusete ning seltsingute igapäevase tegevuse ja üldkulude või projektide omafinantseeringu katmiseks.

Setomaa valla kultuuriürituste toetamise eesmärk on toetada kohalikule elanikkonnale suunatud või kohalike elanike korraldatavate kultuurialaste ürituste ja kultuurialaste ühistegevuste korraldamist Setomaa vallas.

Setomaa valla sporditegevuse toetamise eesmärk on soodustada ja luua tingimused Setomaa valla elanikele spordi harrastamiseks ja sportlikuks eluviisiks ning sportliku eneseteostuse võimaldamiseks.

PANE TÄHELE!

Tulenevalt kehtivatest määrustest peavad kõigi Setomaa valla eelarvest toetuse saajad esitama  Setomaa Vallavalitsusele vormikohase lõpparuande kuu aja jooksul pärast tegevuse toimumist. Samasugune kohustus tuleneb ka vallavalitsuse ja toetuse saaja vahel sõlmitud sihtfinantseerimise lepingust.

Toetuse taotlused ja aruanded tuleb esitada kehtivatel vormidel, mis on lisadena määruste juures. Toetuste taotluse ja aruande kehtivad vormid on kättesaadavad Setomaa valla kodulehele setomaa.kovtp.ee haridus- ja kultuurivaldkonna alajaotuses või siin:

Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord

Kultuuriürituste toetamise kord

Sporditegevuse toetamise kord

Hilinenud või mitte kehtival taotluse vormil esitatud taotlused võidakse jätta toetussummade jagamisel nimekirjast välja.

Toetuste taotlemiseks 2023. aastaks esitatakse vormikohane taotlus paberkandjal või elektrooniliselt Setomaa Vallavalitsusele 2023. aasta 15. oktoobriks aadressil Pikk 12, Värska alevik, Setomaa vald, 64001 või e-posti aadressil vald@setomaa.ee