Volikogu 28.11.2019 istungi kokkuvõte

Setomaa Vallavolikogu istungil 28.11.2019 Värskas:

kuulati Värska Gümnaasiumi informatsiooni direktor Liina Palult

kuulati MTÜ Setomaa Liit tegevuse ülevaadet juhatuse liikmelt Margus Timmolt

võeti vastu Setomaa valla 2019. aasta  lisaeelarve kogumahuga 163 113 eurot

kehtestati Setomaa Noorsootöö Keskuse põhimäärus

muudeti Setomaa Vallavolikogu 27.12.2018 otsust nr 63 „Setomaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseis" Setomaa Noorsootöö Keskuse koosseisu osas

võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Värska sanatooriumi detailplaneering

otsustati lugeda tuvastatuks Beresje külas Lukova tn 23 maaüksusel asuva elamu peremehetus ½ mõttelises osas ja võtta ehitise ½ mõtteline osa arvele Setomaa valla omandina

otsustati lugeda tuvastatuks Kahkva külas Ülenurme maaüksusel asuvate hoonete (elamu, sauna, kuuri, küüni ja garaaži) peremehetus ½ mõttelises osas ja võtta ehitiste ½ mõtteline osa arvele Setomaa valla omandina

otsustati lugeda tuvastatuks Saatse külas Sireli maaüksusel asuva elamu ja kuuri ½ mõttelise osa peremehetus ja võtta ehitised arvele Setomaa valla omandina

otsustati lugeda tuvastatuks Matsuri külas Ees-Varsa maaüksusel asuva elamu ja lauda peremehetus ja võtta ehitised arvele Setomaa valla omandina

otsustati nõustuda Setomaa valla munitsipaalomandisse kuuluva Matsuri Külakeskuse  kinnistu, registriosa nr 2251638, katastritunnusega 93401:001:0720, pindalaga 6296 m², maakasutuse sihtotstarve sotsiaalmaa alaliigiga ühiskondlike ehitiste maa, jagamisega Külakeskuse maa, pindalaga 1247 m², ühiskondlike ehitiste maa ning Külaplatsi maa, pindalaga 5050 m², sihtotstarbega üldkasutatav maa ja nõustuda jagamisel tekkinud 1247 m² Külakeskuse maa võõrandamisega Sujuri OÜ-le

otsustati kinnitada Setomaa Vallavolikogu majanduskomisjoni liikmeks Margus Kraav.

 

Dokumendiregister: Setomaa Vallavolikogu õigusaktid