Terviseamet kuulutas välja perearstikonkursi

PEREARSTIKONKURSI VÄLJAKUULUTAMINE SETOMAA VALLAS
 
Terviseamet kuulutab välja konkursi perearsti leidmiseks vabanenud nimistule N0580 üldarstiabi osutamiseks. Perearsti teeninduspiirkond on Setomaa vald.
Nimistu suurus seisuga 2. november 2020 on 867 isikut.
 
Kandidaadile esitatavad nõuded:
 
1) registreering perearstina tervishoiutöötajate
riiklikus registris tööle asumisel;
2) üldarstiabi osutamise alustamine esimesel võimalusel;
3) teenuse osutamise asukoht Värskas ja Meremäel;
4) eesti keele oskus kõnes ja kirjas, soovitavalt
vene ja inglise kõnekeele oskus;
5) kasuks tulevad töökogemus üldarstiabi
osutamisel ning täienduskoolitused.
 
Kandidaadil esitada Terviseametile hiljemalt 6. detsembriks 2020 (k.a) e-posti aadressil pmo@terviseamet.ee või kinnises ümbrikus postiaadressil Terviseamet, Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn märgusõnaga «Perearstikonkurss Setomaa» järgmised
dokumendid:
1. Kirjalik avaldus, milles märgitakse ära:
• konkursil osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood või
sünniaeg, elukoht, telefoninumber ja e-posti aadress;
• kavandatava tegevuskoha asukoht ja aadress;
• perearstiga koos töötama hakkavate tervishoiutöötajate
nimed ja isikukoodid (olemasolul);
• perearstina tegutsemise kavandatav õiguslik vorm
(füüsilisest isikust ettevõtjana või üldarstiabi
osutava äriühingu kaudu).
2. CV
 
Konkursi võitjal on võimalik taotleda lähtetoetust suuruses 15 000 eurot, kui residentuuri lõpetamisest on möödas vähem kui viis aastat (www.sm.ee/et/tervishoiutootajad).
Vald tagab Värskas ja Meremäel perearsti ruumide korrashoiu ja tasuta kasutuse. Tagab kokkuleppel ja vajadusel ruumides mööbli ja vajalike tarvikute olemasolu. Vajadusel aitab otsida
sobiva elamispinna perearstile.
 
Lisateave: kaie.soodla@terviseamet.ee või tel 650 9856.