« Tagasi

Volikogu 26.03.2020 istungi kokkuvõte

Setomaa Vallavolikogu istung 26.03.2020 peeti internetis Zoom keskkonnas:

muudeti Setomaa Vallavolikogu 29.03.2018 määrust nr 4 „Setomaa valla põhimäärus" - lisati volikogu komisjoni e-koosolekut reguleerivad sätted

otsustati, et perioodi eest 16. märtsist 2020. aastal kuni eriolukorra lõppemiseni Setomaa valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste ja Värska Muusikakooli kulude katmiseks lastevanemate osalust ei nõuta

muudeti Setomaa Vallavolikogu 25.10.2018 määrust nr 22 „Setomaa Muuseumid põhimäärus" - muuseumi koosseisu arvati Värska Külastuskeskus

muudeti Setomaa Vallavolikogu 29.11.2018 otsusust nr 58 „Setomaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Setomaa Muuseumid struktuur" - seoses Värska Külastuskeskuse valmimise ja kasutuselevõtmisega luuakse juurde 5,0 täiendavat ametikohta (muuseumi spetsialistid ja abipersonal)

toimus Setomaa valla jäätmehoolduseeskirja esimene lugemine

kehtestati Värska sanatooriumi detailplaneering

algatati Sanatooriumi tee 4 detailplaneeringu koostamine ning vastavalt eelhinnangule otsustati jätta algatamata  keskkonnamõju strateegiline hindamine

 

Dokumendiregister: Setomaa Vallavolikogu õigusaktid