20.06.19
Seoses saabuvate pühadega on jäätmejaamad Värskas ja Mikitamäel suletud 22-24.06.2019
Toimetaja: KELLY KITTUS
« Tagasi

Meelespea taimekaitsevahendite kasutamisel avalikes kohtades ja haljastuses 2019

AVALIKUS KOHAS VÕIB KEEMILISI TAIMEKAITSEVAHENDEID KASUTADA VAID JUHUL KUI MUUD MEETMED, sh MEHHAANILINE TÕRJE, POLE VÕIMALIK
Koolialadel, laste mänguväljakutel ning tervishoiuasutuste vahetuse läheduses on keelatud kasutada glüfosaati sisaldavaid preparaate.
 
VEENDU, ET TÖÖDELDAVAL ALAL EI VIIBIKS KÕRVALISI ISIKUID
 
KASUTA AINULT EESTIS TURULE LUBATUD TAIMEKAITSEVAHENDEID 
Taimekaitsevahendite register on leitav siit.
KONTROLLI TAIMEKAITSETUNNISTUSE OLEMASOLU nii taimekaitsevahendi kasutamise üle otsustajatel kui töö teostajatel. Kontrolli tunnistuse kehtivust siit.
 
TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMISEL PEA KINNI OHUTUSNÕUETEST
 jälgi, et pritsimislahuse valmistamine ei toimuks veehaarde sanitaarkaitsealal või veevõtukoha hooldusalal
 tühjaks saanud taimekaitsevahendi pakendid on loputatud töölahuse valmistamise ajal puhta veega vähemalt kolm korda
 veendu, et pritsitaval alal ei oleks õitsvaid taimi, sh ka õitsvat umbrohtu (välja arvatud juhul, kui taimekaitsevahendi pakendi märgistusel on vastav märge, et taimekaitsevahendit võib kasutada taimede õitsemise ajal, sel juhul võib töid teostada kl 22.00-05.00)
 jälgi, et tuule kiirus pritsimise ajal ei ületaks 4 m/s
 arvesta tuule suunda lähedal asuvate objektide suhtes, et ära hoida nende võimalik saastumine
 jälgi, et temperatuur ei ületaks 25ºC
 veendu, et kasutatav prits on töökorras ja läbinud tehnilise kontrolli (tehnilise kontrolli läbimise nõue ei laiene käsi- ja selgpritsile)
 
KASUTA NÕUETEKOHASEID ISIKUKAITSEVAHENDEID
 
ARVESTA INTEGREERITUD TAIMEKAITSE PÕHIMÕTETEGA
 hinda tõrjevajadust ja rakenda taimekaitset ainult vajadusel
 eelista mehhaanilisi, bioloogilisi ja mittekeemilisi tõrjevõtteid
 eelista kindlasti niitmist keemilisele umbrohutõrjele
 eelista ohutumaid vahendeid
 
KASUTA TAIMEKAITSEVAHENDIT AINULT LOAS MÄÄRATUD JA MÄRGISTUSELE VASTAVATEL TINGIMUSTEL
 jälgi, et vahend on lubatud kasutamiseks antud töö teostamisel
 veendu, et kasutad õiget kulunormi
 pea kinni lubatud kasutuskordade arvust
 teosta töid ainult lubatud ajal (kasvufaas, NB! insektitsiididel kellaaeg, jm) ja kohas
 arvesta kindlasti lisapiirangutega veekogude läheduses pritsimisel ja teiste märgistusel toodud puhvertsoonidega
 
PEA KINNI KEHTIVATEST VEEKAITSEVÖÖNDI NÕUETEST (kui toote infolehel ei ole märgitud täiendavaid piiranguid)
 Läänemerel, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning Võrtsjärvel – 20 m
 teistel järvedel, veehoidlatel, jõgedel, ojadel, allikatel, peakraavidel ja kanalitel ning maaparandussüsteemide eesvooludel – 10 m
 maaparandussüsteemide eesvooludel valgalaga alla 10 km2 – 1 m
 
PEA ARVESTUST TAIMEKAITSEVAHENDITE KASUTAMISE ÜLE
 
JÄLGI, ET TAIMEKAITSEVAHENDI HOIUSTAMINE VASTAB NÕUETELE
 hoiuruum on lukustatav ja märgistatud
 hoiutingimused on ohutud ja turvalised (korralik valgustus, ventilatsioon jne)
 hoiukohas on olemas vahendid võimaliku reostuse likvideerimiseks
 

19.06.19

Värska raamatukogu on avatud 01.06 – 31.08. 2019  E, T, K, R 12- 17, N 12 – 18,  L, P on suletud.

Toimetaja: KELLY KITTUS
30.04.18
Toimetaja: KELLY KITTUS