20.06.19
Seoses saabuvate pühadega on jäätmejaamad Värskas ja Mikitamäel suletud 22-24.06.2019
Toimetaja: KELLY KITTUS
« Tagasi

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Meremäe Kooli direktori ametikoha täitmiseks

Meremäe Kool on Setomaa Vallavalitsuse hallatav munitsipaalkool, mille tegutsemise vorm on koolieelne lasteasutus ja põhikool. Meremäe Koolis on 1.-9. klass ja kaks lasteaia liitrühma 1,5–7-aastastele lastele, liitrühmadest üks asub Obinitsa külakeskuse ruumides.

 

Direktori tööülesanneteks on tagada  õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus ning üldine areng. Valituks osutunud kandidaadiga sõlmitakse tähtajatu tööleping. Tööle asumise aeg hiljemalt 01. august 2019. a.

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • vastavus haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruses nr 30 "Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" § 2 lõike 1 nõuetele;
 • magistrikraad või selle vastav kvalifikatsioon;
 • juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise ning õpikeskkonna kujundamise valdkonnas;
 • teadmised eelarvelise asutuse majandamise alustest.

 

Edukal kandidaadil on:

 • teadmised kaasaegsest õpikäsitlusest;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • vastutustunne, korrektsus, täpsus;
 • väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus;
 • õpi- ja otsustusvõimelisus;
 • analüüsi- ja planeerimisoskus;
 • loovus ja algatusvõime;
 • heal tasemel arvuti kasutamise ja dokumentide koostamise oskus;
 • vähemalt ühte võõrkeele valdamise oskus heal tasemel.

 

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik motiveeritud avaldus ametikohale asumiseks;
 • elulookirjeldus;
 • kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad;
 • nägemus (soovitavalt kuni 3600 tähemärki koos tühikutega) oma tööst Meremäe Kooli juhina;
 • kandidaadi soovil muud dokumendid.

 

Dokumendid palume saata hiljemalt 16.06.2019 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vald@setomaa.ee, märgusõnaga „Meremäe Kooli direktori konkurss".

 

Kontaktisik: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja, tel: +372 5855 2772


19.06.19

Värska raamatukogu on avatud 01.06 – 31.08. 2019  E, T, K, R 12- 17, N 12 – 18,  L, P on suletud.

Toimetaja: KELLY KITTUS
30.04.18
Toimetaja: KELLY KITTUS